جدول2866 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - روزنامه -

افقی:

1- فاقــد تحــرک و پویایی- نزدیکترین کشــور آفریقایی به اروپــا- خمارآلود 2- لباس اتاق عملگمراه- شهری در شمال شرقی فرانسه 3- کهنترین قســمت اوســتا- عمل شــمردن 4- پشــتگرمپوشــیدهگویی- ماچ آبدار 5- مرخصی- ناسزا- آژیر خطر 6- آدرس- معادل فارســی اقیانوس- پیشوند تکــرار 7- بیشــترین حد- تــوده مردم- صد ســال 8- آبادی- آوردن 9- انعام، پاداش- شیطان- نعش 10- میان- فرخنده- دامن بلند 11- خلاص و نجاتخمیدگی- پســوند شــباهت 12- وقــت و هنگامنامبارکی- آوازی در دستگاه شور 13- پایتخت انرژی ایــران- متنافر 14- بینایی- هجــرت کننده- چین و چروک پوســت 15- با کلید باز میشــود- شیفته و عاشق- طرحی برای قالی ایرانی.

عمودی:

1- نوعــی التهــاب پوســتی- محــل اتصــال اســتخوانها- ماقبل پیشین 2- بله آلمانی- پرداختن بــه کاری بــرای ســرگرمی- نوزاد حشــره- ســوره شــصتویکم قرآن 3- نوعی نان تنــوری- فاقد نظم و ســلیقه- اولین مقتول تاریــخ 4- ایالتی در آمریکارزمایش 5- پیروان یکپیامبر- تشــخیص- ناسزاگویی 6- مخفی- همسر رستم دستان و دختر شاه سمنگان 7- ملاحظه و احتیاط- وســیله رفــتوروب- احترام 8- تکرار حرف دوازدهم الفبا- رفیق- رمانی نوشــته رضا امیرخانی- ضمیری عربی 9- برملا کردن- اشاره بــه دور دارد- زنان عرب 10- جلوگیریکردن- نیازمند 11- از ورزشهای توصیه شــده اســلام- شــهر چای و کلوچه ایــران- زاویهای که هر امتداد با امتداد شــمال جنوب میســازد 12- مقابــل رعیت- مرتــب و منظم 13- نامه سرگشــاده- ناموزون- معادل فارسی امکان 14- چاشــنی غذایی- پوســت این حیوان بلای جانش شــده- زندگی و حیــات- راهی که به آخر نمیرســد! 15- گوی شیشهای- میوهای شــیرین با هسته درشتشهری در استان ایلام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.