هامبورگ؛ زمانی برای مستی پلیسها

Shargh - - روزنامه -

کافــی اســت مشــخص شــود اجــلاس گــروه 7 یــا گــروه 20 در کــدام شــهر برگــزار میشــود تــا مخالفــان ســرمایهداری زودتــر از ســران شــرکتکننده، بساطشان را پهن کنند و علیه آنها شــعار دهند. اینبار هامبورگ آلمان میزبان سران کشــورهای عضــو گروه 20 اســت. اینبار مخالفان سرمایهداری در این شهر بزرگ آلمان به خیابان آمدهاند و البته با گاز اشــکآور پلیس و آب پرفشــار روبــهرو شــدهاند. یکی از خشنترین رفتارهای نیروهای پلیس با معترضان همواره در حاشــیه این نشستها مشاهده میشود. عکس: گتی ایمیجز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.