دلالي با دلار

Shargh - - ورزش -

شــرق: ســال 2001 يکــي از مهمتريــن اتفاقات فوتبالــي تاريخ رقم خورد؛ زينالديــن زيدان در ازاي رقم 6۵ ميليــون دلار از يوونتوس راهي رئالمادريد شد تا شــاهکليد رئال کهکشــاني در آن دوره باشد؛ واکنشها اما نســبت به رقم قرارداد زيدان متفاوت بــود و عــدهاي از آن بهعنــوان «قرارداد قــرن» ياد ميکردند. پرداخت رقم 6۵ ميليون دلار براي هافبک خوشنقش فرانســويهابه زعم عــدهاي «ديوانگي محض» بود کــه رئال مرتکب آن شــد. اين رقم در آن زمــان چنان ســنگين بود که بســياري ميگفتند امکان ندارد ديگر بازيکني بيشــتر از اين رقم ترانسفر شود... زمان گذشــت و حالا درست بعد از 16 سال، زينالدين زيدان از فهرســت 10 نفره گرانقيمتترين ترانســفرهاي دنيا هــم بيرون رانده شــد! رقمي که گفته ميشــد ديگر امکان ندارد «رودســت» داشته باشــد، در عرض 16 ســال تبديل به يکي از رقمهاي معمولي در دنياي فوتبال تبديل شد؛ اينکه «زيزو» با آن سبک جادويياش حالا در «تاپ 10» جايي ندارد، بهخاطر قرارداد تازهاي اســت که منچستريونايتد با روملو لوکاکو، مهاجم بلژيکي اورتون، بســته است. اين بازيکن طبق ادعاي رســانههاي انگليسي با 8۵ ميليون يورو ترانسفر شــده که اين رقم به آن معني است که روملو تبديل به ششمين ترانسفر گران تاريخ فوتبال شــده است. البته اين رقم نهايي نيست چون در قرارداد ايــن بازيکن مبلغي نزديک به 17 ميليون يورو هم پــاداش ديده ميشــود که قرار اســت به مرور زمان پرداخت شــود. به عبارت سادهتر، يونايتد براي خريدن اين مهاجم بلژيکي چيزي بيش از صد ميليون يورو هزينه کرده است.

حالا لوکاکو با همين رقم کمي پايينتر از نيمار در رده ششــم و بالاتر از سوارس در جدول گرانترينها قرار گرفته اســت؛ جدولي کــه در صدرش پل پوگبا (10۵ ميليــون يورو(، گرت بيل )101(، کريس رونالدو (۹4(، گونســالو ايگواين )۹0( و نيمار )88.2 ميليون يــورو( قرار دارنــد. جالب اينکه بعــد از لوکاکو هم همچنان دو بازيکن هســتند کــه بالاتر از 80 ميليون يــورو ترانســفر شــدهاند: لوئيس ســوارس )82( و خامس رودريگس)80(. رتبههــاي نهم و دهم اين جدول را هم که آنخل ديماريا )7۵( و کوين دبروين (74( به خودشان اختصاص دادهاند. اگرچه با تبديل رقم 6۵ ميليوندلاري که زيدان در آن سال گرفت به ارزش پــول امروز ميتوان به عــدد 7۵ ميليون يورو کنوني رســيد و او را هنوز در جمع 10 ترانسفر گران تاريخ دانســت، ولي با اين سرعتي که رشد قيمتها دارند، بايد در چند ســال آينده زيــدان را از جمع 1۵ نقلوانتقال گران تاريخ هم بيرون انداخت.

تحولي 16 ساله

زيزو در ســال 2001 که به رئال مادريد پيوست، تا ســالها رکورددار گرانقيمتترين بود؛ به طور دقيق تا هشــت ســال بعد؛ يعني درســت زماني که رئال مادريد باز هم دســتبهجيب شد و اينبار با رقم ۹4 ميليون يورو کريســتيانو رونالدو را از منچستريونايتد خريد. بعــد از آن ديگر تقريبا همهچيز بههم ريخت و حالا بازيکني بدون سابقه درخشان مثل لوکاکو که تنها افتخار تيمياش قهرماني در ليگ بلژيک اســت با رقم 8۵ ميليون يورو ترانســفر ميشود. سؤال اما اينجاست که چه ميشــود که اينهمه تغيير در اين سالها شکل ميگيرد؟ اين موضوع را بايد به ايجنت )مديربرنامه( و يا بهاصطلاح به «دلال»ها ربط داد. در چند مورد مشــخص که ســروصداي زيادي بهپا کرده ميتوان رد يک ايجنت سرشــناس به نام مينو رايولا را ديــد؛ اين مديربرنامههــاي هلندي که حالا چشــم فرگوســن را از يونايتد دور ديده، دو ترانسفر بسيار مهم رقم زده؛ اولي پل پوگبا از يووه به يونايتد و حالا هم لوکاکــو از اورتون به يونايتد. جالب اينکه رايولا اعتقادي به عرف ندارد و کميســيونهايي که دشت ميکند حسابي چرب است؛ براي انتقال پوگبا 4۹ ميليون يورو کميسيون از يونايتد گرفته )!( و حالا در انتقال لوکاکو هــم 12 ميليون ديگر به جيب زده اســت. بيخود نيســت که الکس فرگوسن، سرمربي ســابق يونايتد، او را «آشــغال» و براي آينده فوتبال حضور چنيــن ايجنتهايــي را خطرنــاک توصيف کرد. جالب اينکه پوگبا قبــل از حضور در يوونتوس پيشــنهاد تمديد قــرارداد يونايتــد را رد کرد و راهي يوونتوس شــد؛ البته با پيشــنهاد مديربرنامههايش. حــالا او هر مربياي که موکلانش را زير ســؤال ببرد «بيدانش» توصيف ميکند و فقط در ازاي دريافت پيشــنهادهاي کلان، بازيکنانش را راضي به بســتن قــرارداد ميکنــد. در زندگي رايــولا همين بس که مربيان بزرگي از او نفرت دارند: فرگوسن، گوارديولا و يورگن کلوپ. همه اين مربيان معتقدند او و امثال او روح فوتبال را کشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.