گردشگری، سكوی پرش ايران

Shargh - - صفحه اول - پروانه مافی . نماينده تهران

گردشــگری موضوعی اســت که در دنيــای امروز اکثر کشــورها و شهرهای جهان نگاهی «صنعتی» به آن دارند و اين موضوع میتواند درعينحال کــه فرصتی برای يک کشور تلقی شود، به تهديد نيز تبديل شود. در کشوری مانند ايران که جاذبههای گوناگون طبيعی، فرهنگی، تاريخی و مذهبی فراوانی دارد، تبديلشدن گردشگری به صنعتی پويا و فعال، ضروری است. افزايش مراکز رفاهی و هتلهای بومی يكی از زمينههای مناســب و ضروری برای توســعه صنعت گردشگری و جذب گردشــگران داخلی و خارجی است. سؤال اينجاست کــه مزيت رقابتــی ايران در ســاخت هتلها چگونه میتواند نمود پيدا کند؟ پاسخ اين پرسش در عبارتِ «هتلهــای بومگردی» نهفته اســت، بهعبارت ديگر منظور از هتل، صرفا ســاخت اماکن مدرن و پرهزينه نيســت بلكه منظور اســتفاده از ظرفيتهای بومی نقــاط بِكر ايــران و بهخصــوص روســتاهای دارای ظرفيت پذيرش گردشــگر اســت که اين روستاها با داشــتن ظرفيتهای لازم در زمينه ميراث فرهنگی و صنايع دســتی از يک سو و ســه ظرفيت گردشگری، بومگردی و توســعه صنايعدســتی از ســوی ديگر، بهعنوان هدف طرح گردشــگری شناسايی میشوند. اين امر خوشــبختانه در دولت يازدهــم مورد توجه ويــژه معاون رئيسجمهور و رئيس ســازمان ميراث فرهنگی، صنايعدستی و گردشگری کشور قرار گرفته و 500 روســتا بهعنوان روستاهای هدف برای توسعه صنعت گردشگری شناسايی شدهاند و اجرای فاز اول اين طرح )مرمت و ساخت بناهای بومی براي اسكان گردشــگران داخلی و خارجی( در خرداد و تير ســال جاری در 78 روســتا شروع شده است. شواهد حاکی از آن اســت کــه توجهِ دولت تدبيــر و اميد به ايجاد هويت در صنعت گردشگری کشــور معطوف شده، به اين معنا که گردشــگران با هويت حقيقی شهرها و روستاهای ايران آشنا شوند و حتی بخشی از سبک زندگــی آن مناطق را برای مدت کوتاهی تجربه کنند. بايد بدانيم که گردشگران و بهويژه گردشگران خارجی پيــش از اين رغبت خود را برای آشــنايی با هويت و فرهنگ نقاط مختلف ايران به اثبات رساندهاند. عاوه بر موضوع فرهنگی و ملی گردشــگری، بحث توليد درآمدهای پايدار از اين صنعت نيز دغدغه بســياری از کشورهاست، خصوصا ايران که وابستگی شديد به درآمدهای نفتی دارد. موضوع بهرهبرداری اقتصادی از صنعت گردشگری در دولت يازدهم بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.