ع شمكاوانحيقوقیترئیسجداد دمهورویلخبرتاز تخلفات انتخاباتی

Shargh - - صفحه اول -

شرق:«دولتازتعدادبسيارزيادی رسانهای، تخلفات برخی نيروهای نظامی، انتظامی، ائمه جمعه و جاهــای مختلف در انتخابات شــكايت کــرد»؛ اين موضوع را حجتالاســام «مجيد انصــاری»، معاون حقوقی رئيسجمهوری به «خبرآناين» گفته اســت. او کــه درباره احضار برخی اســتانداران به دســتگاه قضائی صحبت میکرد، گفــت: «تعداد محدودی از استانداران، فرمانداران و بخشــداران درباره مسائل انتخابات که به دســتگاه قضائی احضار شدند، دفاع و صحبت کردند، بعضی موارد منع تعقيب خورد و بعضی موارد نيز در دست رسيدگی است. بههرحال اگر مــوردی خاف قانون باشــد، دســتگاه قضائی رســيدگی خواهد کرد». انصاری در ادامه «خواهان برخورد يكســان و عادلانه دســتگاه قضائی» شد و افزود: «ما نيز مجموعه شــكايات خود را به دستگاه قضائی ارســال کرديم؛ چون به طــور متقابل تعداد بســيار زيادی تخلفات رســانهای، تخلفــات برخی نيروهــای نظامی، انتظامی، ائمــه جمعه و جاهای مختلف در انتخابات وجود دارد که دولت براســاس آنهاشكايتکرد.» ادامهدرصفحه2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.