موفق اما پرانتقاد

Shargh - - صفحه اول -

گروه جامعه: رئيسجمهــور چندي پيش در ميهمانی افطار با جامعه دانشــگاهيان، به اقدامــات دو نفر از وزيــران فعلی خــود در صحبتهايش اشــاره کرد و رضايــت خود را از فعاليتهای آنان در برابر دوربينها بيان کرد، يک مورد اشاره رئيسجمهور ....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.