ثبت جهاني يزد آغاز يک راه خطير است

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

نماينده مردم اردکان در مجلس شوراي اسامي گفت: مسئولان و مديران شهر يزد بدانند يزدِ ديروز با يزدِ امروز متفاوت اســت و ثبت جهاني يزد، آغاز يک راه خطير اســت.محمدرضا تابش با اشاره به ثبت شــهر يزد به عنوان نخســتين شهر تاريخي ايران در فهرســت ميراث جهاني يونسکو گفت: ثبت جهاني شهر يزد يعني اينکه ارزشهاي جهاني يزد از سوي دنيا احراز شده است و از اين به بعد، حفاظت و مديريــت اين شــهر بايد مطابق با اســتانداردهاي يونسکو در اندازههاي يک شهر جهاني باشد؛ چراکه امروز يزد يک شــهر جهاني است و بايد با شيوهها و مباني و روشهاي جهاني نيز مديريت شود.او با تأکيد بر اينکه مواريث فرهنگي و بشــري وجه مشترکي از حضور و بروز جوامع بشــري براي تعامل و نزديکي بيشتر و منادي صلح و صفا و صميمت ميان جوامع محسوب ميشــوند، گفت: اين گنجينههاي فرهنگي نمــوداري از مناســبات اجتماعي جوامــع محلي، تراوشهاي ذهني و آييني سازندگان آن و در نهايت آيينهاي تمامنما از تعامل انســان با محيط پيرامون خود هســتند.اين نماينده مجلــس تأکيد کرد: بافت تاريخي شــهر يزد با دربرداشتن ارزشهاي فرهيخته مدنيــت، معماري و حفظ آداب و رســوم و فرهنگ عامــه خود، بــه عنوان اوليــن نمونــه از بافتهاي تاريخي زنــده و مســکوني در جهان، در فهرســت ميراث جهاني و بشــري يونســکو قرار گرفت، بافت هزارســالهاي که گنجينهاي از شاخصترين فرمهاي معماري، سرشــار از سنتهاي آييني و شفاهي و در نهايت نمونــهاي ملموس و قابل اســتناد به تاش براي زندگي بهتر در قلب کوير مرکزي ايران اســت. بادگيرها، زنجيره پيچيده مســير قناتها و استفاده از خشــت و گل در معماري اصيل اين بافت تاريخي از جمله شاخصها و نقاط برجسته اين بافت فرهنگي شــاخص اســت.تابش در پايان اين موفقيت عظيم و غرورآفريــن را به همه مجموعه مديريت اســتان و دســتاندرکاران و کارشناســان و پژوهشگران اين پرونــده بزرگ که به گفته وي مدتهاســت با تاش شبانهروزي، تهيه و تدوين آن را به سرانجام رساندند، تبريک گفت و افزود: اميدوارم با جهانيشــدن بافت تاريخي شهر يزد هرچهبيشتر چهره انساني، شريف و صلحطلب مردم ايران و اســتان و شهر تاريخي يزد که خاستگاه بزرگ مرداني عالم و صلحجو است، به جهانيان معرفي شود و با تحکيم پيوندهاي فرهنگي ميان جوامع بشــري در مسير آيندهاي عاري از جنگ و نابودي بنيانهاي مدنيت و دستيابي به جامعهاي کــه گفتوگو بر تقابل و صلح بــر جنگ در آن فايق آيد، گام برداريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.