بسيج آماده همکاري همهجانبه با دولت است

Shargh - - سیاست -

ايســنا: ســردار غامحســين غيبپرور، رئيس سازمان بسيج مســتضعفان، در حاشــيه همايش تجلي اخــاص در جمع خبرنگاران درباره نقدهاي واردشده به ســپاه پاسداران در روزهاي اخير گفت: ما عاقهاي نداريم در اين راستا پاسخي بدهيم؛ زيرا پاسخگويي گاهي اوقات مشکل را حل نميکند؛ اما کســاني که اين هجمه را وارد ميکنند، بايد بدانند که به کجا ضربه ميزنند. ســپاه يکي از مؤلفههاي قدرت ملي اســت، اين موضوع امر کمي نيست، اگر ميخواهند با شــخص من برخورد کنند، مشــکلي نــدارد؛ اما ســپاه داراي جايگاهي اســت که براي دوست و دشمنان مشخص شده است، حتي دشمن امروز معترف است که سپاه يک نهاد خدمتگزار در طول انقاب بوده اســت.او يادآور شد: هرجايي نياز انقاب بوده است، واقعا سپاه حضور داشته است، در عرصه اقتصــادي، فرهنگي، امنيتي و دفاعي که در اوج فعاليتش بوده اســت سپاه هميشه حضور پررنگ داشــته اســت؛ بنابراين درخواست ميکنيم کمي واقعبينانهتر به موضوع نگاه شود؛ زيرا منافع ملي ما اين نــگاه را ايجاب ميکند.غيبپرور، گفت: اگر مطلبي بر سپاه وارد است، جاي آن مطرحکردن در رســانه نيست. اميد اســت اين موضوع به اتمام برســد.او درباره همکاري بســيج بــا دولت گفت: محال اســت در سخنرانيهای بنده همکاري بسيج با دولت را مشاهده نکنيد، بسيج در همه عرصهها آمادگــی همــکاري بــا دولــت را دارد، در بخش مهندســين که ما بــا دريايي از کارشــناس مواجه هستيم، ميتوانيم کمک کنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.