دادگاه تجديدنظر حملهكنندگان به سفارت عربستان

Shargh - - سیاست -

ايرنــا: وکيــل مدافــع تعــدادي از متعرضان به ســفارت عربســتان روز گذشــته با بيان اينکه دادگاه تجديدنظــر ايــن متهمــان در شــعبه 53 دادگاه تجديدنظــر تهــران برگزار شــد، گفت: اين نخســتين و آخرين جلســه دادگاه تجديدنظر بود. 10 نفــر از متهمان اعتراض کننــده به رأي بدوي، آخرين دفاعيات خود را بيــان و وکاي آنان نيز از اين متهمان در برابر اتهامــات وارده دفاع کردند. مصطفي شــعباني با بيــان غيرعلنيبودن دادگاه امــروز، ا فزود: با توجه به اخــذ آخرين دفاعيات، بايــد منتظر رأي دادگاه باشــيم. پرونده تعرض به ســفارت عربستان با شــکايت دادستاني تهران به اتهام تخريب عمدي ســفارت و اخــال در نظم عمومي تشکيل شــد که دادگاه در ارتباط با اتهام اخال درنظم عمومي براي متهمان، حکم صادر کرد اما به خاطر نبود شــاکي خصوصي، به اتهام تخريب عمدي ســفارت رسيدگي نکرد و پرونده را به دادســرا بازگرداند. از 1٩ نفر، پنج نفر به شش ماه حبس، تعــدادي به حبس تعليقي محکوم و برخي هم تبرئه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.