لزوم تعريف واحد از تروريسم

Shargh - - سیاست -

ميــزان: دادســتان کل کشــور در ديــدار با يورگن اشــتاک دبير کل ســازمان اينترپل گفت: متأســفانه در ســطح بينالمللــي و از نــگاه کشــورهاي غربي بهخصوص آمريــکا گويا در جهان تروريســم بد و تروريسم خوب داريم که چنين نگاهي به تروريســم مايه تأســف است. حجتالاســام منتظري افزود: همه کشــورها بايد دســت به دســت هم بدهنــد و به مقابله جدي با پديده تروريســم برخيزند. اعتقاد داريم که تروريسم خطر بزرگي براي کل بشريت است و برايناســاس بايد تعريف واحــد و جامعي از تروريســم در سطح جهاني به دســت بيايد. او يکي از مهمترين سازمانهاي مؤثر در مقابله با تروريسم و جرائم سازمانيافته را اينترپل دانست و گفــت: دســتگاه قضائي جمهوري اســامي و بهويژه دادســتاني کل کشــور آماده همکاري و تعامــل بيشــتر در تحقق اهــداف اينترپل در برقراري امنيت و مقابله با جرائم سازمانيافته است و در مقابل نيز انتظار داريم اينترپل سطح همکاري خود با ايران را در مقابله با مجرماني که بايد در اختيار ايران قرار گيرند، افزايش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.