مذاكرات جمنا با قاليباف و رئيسي ادامه دارد

Shargh - - سیاست -

ايلنا: لطفالله فروزنده، عضو شوراي مرکزي جبهه مردمي نيروهاي انقــاب، درباره ارتباط با آقايان رئيســي و قاليباف گفت: هيئترئيسه شــوراي مرکزي با ايشــان در تعامل اســت و بهويــژه با آقــاي رئيســي درباره نحــوه ادامه فعاليــت مذاکراتي داشــته اســت. فروزنده در پايان هفدهمين جلسه اين شورا درباره جزئيات اين نشســت اظهار کرد: مهمترين مســائلي که در اين جلســه مورد بحث قــرار گرفت، ادامه مذاکرات درباره راهبردهاي جبهه براي پيشبرد اهداف و رســالتهاي جبهه بود. پرويز سروري ديگــر عضو جمنا هم گفت: شــوراي مرکزي و هيئترئيسه جمنا موضوع حضور کانديداهاي رياستجمهوري را در شــورا مرکزي در دستور کار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.