وزير كشور در فضاي مجازي فقط يک صفحه اينستاگرام دارد

Shargh - - سیاست -

ايرنا: وزارت کشــور با صدور اطاعيهاي تأکيد کــرد که وزير کشــور در فضاي مجــازي فقط يک صفحه اينســتاگرام شخصي و رسمي دارد و ساير موارد و صفحات منتســب به او در فضاي مجازي جعلي اســت. در ايــن اطاعيه آمده اســت: به دنبال ايجاد صفحاتي بــا عنوان جناب آقاي دکتر رحمانيفضلــي، وزيــر محترم کشــور در فضاي مجازي به اطاع عموم هموطنان عزيز ميرساند که تنها فعاليت ايشــان در فضاي مجازي محدود به يک صفحه شــخصي و رسمي در اينستاگرام با نشــاني instagram.com/rahmanifazli است و ســاير موارد و صفحات در فضاي مجازي جعلي بــوده و قابل پيگــرد قضائي ميباشــد، همچنين اظهــارات و نظرات و ديدگاههاي ايشــان عاوه بر صفحه شــخصي در اينســتاگرام در رســانههاي رسمي مربوط به وزارت کشور منتشر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.