حضور عارف در شهرداري تهران منتفي شد

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

درحاليکه در روزهاي اخير بحث احتمال حضــور محمدرضا عــارف در شــهرداري تهران مطرح شده بود، يکي از نزديکان رئيس فراکسيون اميد گفت: واکنش محمدرضا عارف به اين اخبار اين اســت که بر تداوم حضور در مجلس شوراي اســامي تأکيد دارد و براســاساين بحث حضور عارف در شهرداري تهران منتفي است. همچنين عارف خبر مربوط به شــروط خود براي حضور در شهرداري تهران را تکذيب کرده و گفته اين اخبار بههيچعنوان واقعيت ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.