تکذيب هرگونه عزل و نصب فرمانداران در وزارت كشور

Shargh - - سیاست -

ايســنا: وزارت کشــور هرگونه تحول جديد در موضوع عزل و نصــب فرمانداران را تکذيب کرد. مرکز اطاعرســاني وزارت کشــور در پي انتشــار غيردقيــق و جهــتدار مصاحبه يکــي از مديران مياني وزارت کشور در يک خبرگزاري و يک بخش خبري تلويزيوني با تکذيــب هرگونه تحول جديد در موضــوع عزل و نصب فرمانــداران، تأکيد کرد: ارزيابي عملکرد فرمانداران در کل دوره مسئوليت و در همه مقاطع از مأموريتهاي جاري دفتر امور سياسي وزارت کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.