فولادیها سبزپوش شدند

Shargh - - اقتصاد - علی آهو کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

در معاملات دیروز شــاخص کل باز هم رشــد کــرد. اینبــار 0.5 درصد نســبت به روز یکشــنبه افزایش یافت. از ســوی دیگر با توجه به معاملات صورتگرفتــه، فولادیهــا پیشــتاز بــازار بودند و بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

دیــروز در بورس تهران و بازار فرابورس بیش از 877 میلیون انواع ســهام و اوراق بهادار به ارزش چهارهــزار و 43 میلیارد ریال دادوســتد شــد که 585 میلیون سهم و حقتقدم آن به ارزش هزار و 582 میلیارد ریــال در بورس تهران و 292 میلیون انواع سهام و ســایر اوراق به ارزش دو هزار و 460 میلیارد ریال دیگر در بازار فرابورس معامله شــد. لازم به ذکر اســت؛ از میزان معاملات ذکرشده در بازار بدهی فرابورس، یک میلیون و 77 هزار اوراق بــا درآمد ثابت به ارزش هــزار و 761 میلیارد ریال دادوستد شد که تقریبا نیمی از معاملات فرابورس به این بازار اختصــاص یافت. همچنین با توجه به معاملات روز شــنبه و یکشــنبه هفته جاری، دیروز حجــم و ارزش کل معاملات بــورس و فرابورس کاهش یافت.

در پایــان معاملات روز گذشــته شــاخص کل بــورس با 391.61 واحــد افزایــش وارد کانال 79 هــزار و 377 واحدی شــد و بیشــترین تأثیر مثبت را معامــلات فولادیهــا، به خصــوص «فولاد» با بیشترین حجم معاملات و «کگل» برجای گذاشتند. گفتنی اســت در معاملات دیروز فلزات اساســی و کانههای فلزی با افزایش صف خرید مواجه شدند و اغلب ســهام این گروهها افزایش قیمت را تجربه کردند و سبزپوش بازار بودند.

در بــازار فرابورس نیز شــاخص کل با افزایش یکواحدی رقم 901.5 واحدی را رقم زد و «میدکو» بیشــترین تزریق مثبت را به شــاخص کل این بازار داشت.

روز گذشــته، بانــک ملــت و ایرانخــودرو پربینندهترین ســهام بورس تهران بودند. از ســوی دیگر در ایــن روز ایرانخودرو 16 درصد از ســهام شــرکت گسترش ســرمایهگذاری ایرانخودرو را به صورت بلوکی عرضه کرد که موجب رشــد قیمت این سهم تا 2.8 درصد شد و قیمت هر سهم آن به دوهزار و 698 ریال رسید.

در پایــان معاملات روز گذشــته، «پلاســک» با 5.73 درصد، «مــدران» و «خلنت» هرکدام با پنج درصد رشد بیشــترین افزایش قیمت بورس تهران را داشتند. همچنین «دروز» با 13.6 درصد بیشترین کاهــش قیمــت را رقم زد و پــس از آن «بنیرو» با 4.95 درصــد و «وایران» با 4.94 درصد بیشــترین کاهش قیمت را داشــتند. در بازار آیفکس بیشترین افزایش قیمت را «غشــهداب» بــا 4.98 درصد و «دبالــک» با 4.85 درصد تجربه کردند و بیشــترین کاهش قیمت از آن «کوثر» با 4.97 درصد شد.

بیشترین تقاضای خرید بورس تهران را «مدران» و بیشــترین صف فروش را «ســخزر» داشــتند. در فرابورس نیز با توجه به وضعیت معاملات هیجانی فولادها، «ارفع» بیشــترین صف خرید و «شــرانل» بیشترین صف فروش را به خود اختصاص دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.