جهانگيری: افزایش مصرف برق نگرانکننده است

Shargh - - اقتصاد -

معاون اول رئیسجمهور گفت: افزایش بیرویه مصرف برق چالشی نگرانکننده برای کشور است.

جلسه شــورای عالی انرژی ظهر روز گذشــته به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلســه با اشاره به گزارش نماینده وزارت نیرو درباره روند افزایشــی مصرف برق در کشور، گفت: افزایش مصرف بیرویه برق چالشی نگرانکننده برای کشور است و جلوگیری از این روند تنها با همراهی و همکاری مردم میســر اســت؛ زیرا اگر مردم همکاری لازم را در راســتای اصلاح الگوی مصرف انــرژی با دولت انجام ندهند، تلاشهای وزارت نیرو به تنهایی نتایج چندانی را در بر نخواهد داشت.

معاون اول رئیسجمهور با اشــاره به یکی از موضوعات مطرحشده در جلســه درباره تشکیل کارگروه هماهنگی صادرات برق و گاز طبیعی، اظهار کرد: لازم اســت چارچوب روشنی برای صادرات برق و گاز تعیین شود تا شرکتهای خصوصی متقاضی صادرات برق و گاز بتوانند در این چارچوب و بر اساس سازوکاری مشخص فعالیت کنند.

در این جلســه کــه وزیران نفت، صنعــت، معدن و تجــارت، راه و شهرسازی، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و رؤسای سازمانهای برنامه و بودجه کشــور، انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد ماده 74 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ارائه شــد که براســاس این گزارش از ســال 90 تا پایان ســال 94 بر اثر اقدامات وزارت نیرو، حدود 152 میلیون بشــکه نفت خام صرفهجویی صورت گرفته که منجر به کاهش 42 میلیون تن دیاکســیدکربن شــده است.

در این گزارش همچنین اعلام شــد که بــر اثر اقدامات وزارت نفت از ســال 90 تا 94، به میزان 272 میلیون بشکه نفت خام صرفهجویی شده که منجر به کاهش 136 میلیون تن دی اکســید کربن شــده و در همین مدت 14.1 میلیارد کیلوواتســاعت برق به وســیله سازمان انرژی اتمی کشــور تولید شــده که این میزان تولید، موجب صرفهجویی 24 میلیون بشکه نفت خام و کاهش 9.5 میلیون تن ‪CO 2‬شده است.

در این نشســت همچنین طرح راهاندازی بازار بهینهســازی انرژی و محیط زیســت بهعنوان پیشــنهادی از ســوی معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور مطرح شد که پس از بحث و تبادلنظر مقرر شد شرکتهای متقاضی بتوانند گاز و برق صرفهجوییشده را به مصرفکنندگان داخلی با قیمت بالاتر از نرخهای مصوب دولت بفروشند.

پیشنهاد کمیســیون تخصصی شــورای عالی انرژی مبنی بر تشکیل کمیته هماهنگی صادرات برق و گاز از دیگر موضوعات مطرحشــده در این جلســه بود که پس از بحث و بررســی مقرر شــد، چارچوبی روشن و ســازوکاری دقیق برای صادرات برق و گاز از ســوی بخش خصوصی تعیین و در شورای عالی انرژی مطرح شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.