نگفتم یك مقام قضائي سابقه فرقانيزم دارد

Shargh - - اقتصاد -

محمــد عطریانفــر دربــاره نحــوه انعکاس نادرست ســخنانش در یك جلســه نقدوبررسي دربــاره فرقــان توضیحي براي روزنامه «شــرق» ارســال کرد. در این توضیح آمده اســت: «هفته گذشــته نشســتي درباره فرقانیزم و خشــونت و داعش در تالار فردوسي خیابان ایرانشهر از سوي یکي از انجمنهاي فرهنگيپژوهشــي برگزار شد. در این نشســت بنده با اتفاق ایاقــي مردیخواه و یکي، دو نفر دیگر موضوع فرقان را به عنوان یك ناهنجاري و رفتار تروریســتي که اول انقلاب بروز پیدا کرد، تحلیل و بررسي کردیم. من در فرازي از جمعبنديها به این نکته اشــاره کردم که یکي از پروژههایي که مقامــات قضائي امنیتي اطلاعاتي به خوبي و با کمترین هزینه و بیشــترین دستاورد، توانســتند به نفع جمهوري اسلامي به سرانجام برسانند، برخورد با پدیده ناهنجار تروریسمي بود که نــام فرقان به خود گرفته بود. در آن جلســه گفتم نهادهاي قضائي و اطلاعاتي امنیتي موفق شــدند بخش بزرگــي از جوانان متدینــي را که بهصورت غلط تحت تأثیر اکبر گودرزي قرار گرفته بودنــد، نجات دهنــد. گفتم خوشــبختانه تعداد زیادي از آنها که دستشــان به خــون آلوده نبود، بعد گذراندن دوران زندان به جامعه بازگشــتند. در مقــام تبیین و اطلاعرســاني اشــاره کردم که حتي تعدادي از ایــن چهرهها توبه نصوح کردند و تعدادي هم حتي در جبهههاي جنگ شــرکت کردند و شــهید شدند و اشــاره کردم که از جمله یکــي از این افــراد حتي در دســتگاه قضائي هم خدمت ميکرد. اســتدلال کردم که نحوه برخورد درست نظام قضائي اطلاعاتي ما باعث شد با این نیروهــا واقعبینانه برخورد شــود و در اصل آنها را احیا کرد. متأســفانه برخي از این شــبکههاي تلگرامــي و مجــازي از قول من جملــهاي نقل کردند مبني بر اینکه محمد عطریانفر گفته است هماکنون یکي از مقامات ارشــد قضائي ســابقه حضــور و همــکاري با فرقان را داشــته اســت، درحاليکــه این گفته هیچ نســبتي با عرایض من نداشــت و بهشــدت تکذیب ميشــود. اگر کسي علاقهمند به پیگیري بحث من اســت ميتواند با مسئولان انجمن تماس بگیرد و اصل گفتوگوي آن جلســه را در اختیــار بگیرد. لازم بــود از باب جلوگیري از تســري یك حرف غلط و یك نسبت ناروا توضیحاتي داده باشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.