تحریمهای جدید و روح برجام

Shargh - - اقتصاد -

روح برجــام شــامل رفتــن بــه ســمت «تنشزدایی» و برداشتن گامهایی برای کاهش تنش و دشمنی میان ایران و آمریکا میشد. صد البته که آن انتظار فقط از ایران نمیرفت؛ بلکه شامل تندروهای آمریکایی که به چیزی کمتر از نبود جمهوری اسلامی ایران رضایت نمیدهند هم میشــد؛ اما واقعیت تلخ آن اســت که با وجود انتظــارات و بیم و امیدهایــی که توافق تاریخی هستهای و فضای پسابرجام ایجاد کرده بود، هیــچ تغییری در کاهش حجم دشــمنی میان دو کشــور اتفــاق نیفتــاد و مواضع تند با همان شدت و حدت گذشته ادامه یافت. گویی هم در ایران و هم در آمریکا جریاناتی بودند که اصرار میکردند نشــان دهند با وجود برجام و فضای آرامتری که در مناســبات میان تهران و واشنگتن برقرار شــده، همچنان شرایط گذشته ادامه دارد. گروهی در ایران در دو، ســه ســال اخیر، گفتمان آمریکاســتیزی را با تأکید و رنگ و لعاب بیشتری ادامه دادند. تندروهای آمریکایی هــم متقابلا از آتش دشــمنی و مقابله با ایران اسلامی کم نکردند. در این طرف هم هیچگاه به این نکته ساده و ابتدایی اشاره نشد که این یا آن تحریم و این یــا آن اقدام خصمانه آمریکاییها علیه ایران به کدام دلیل انجام شده است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.