بدهی خارجی ایران چقدر است؟

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا: آخرین گزارش از مبادلات خارجی ایران حاکــی از بدهی هشــتهزارو 481 میلیوندلاری در روندی فزاینده اســت. تازهتریــن گزارش بانک مرکزی از تغییــرات حجم بدهــی خارجی ایران نشــان میدهد که این بدهی در روندی رو به رشد حــدود 910 میلیون دلار در ســال 1395 افزایش داشــته اســت. حجم بدهــی خارجی ایــران در ســهماهه اول ســال قبل حدود هفتهزارو 571 میلیــون دلار، ســهماهه دوم تا هفتهــزارو 910 میلیون دلار و در سهماهه سوم تا هفتهزارو 840 میلیون دلار بوده، در انتهای ســال به هشتهزارو 481 میلیون دلار رســیده است. بنا بر این گزارش، حجم صادرات کالا در ســال گذشته به 83هزارو 978 میلیون دلار رسیده که در مقابل آن وارداتی در حــدود 63هزارو 135 میلیون دلار ثبت شــده است. براساساین تراز حساب جاری ایران در پایان سال 1395 به 16هزارو 388 میلیون دلار میرسد. همچنیــن جزئیات این گزارش از این حکایت دارد که تــراز بازرگانی ایران در ســال گذشــته حدود 20هزارو 843 میلیون دلار بوده است. محاسبات بدهیهای خارجی براســاس متوســط نرخ دلار آمریکا در بازار بینبانکی و با نرخ ســههزارو 138 تومان انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.