گردشگری، سکوی پرش ایران

Shargh - - اقتصاد -

...بهطوریکــه درآمد حاصل از گردشــگری بین ســالهای 92 تــا 95، بیــش از 32 میلیارد دلار بــرآورد شــده و در این مــدت 19میلیونو 900 هزار گردشــگر خارجی وارد کشور شدهاند. این اعداد تنها ماهیت عــددی و ریاضی ندارند بلکه نشــاندهنده پتانســیلهای کشــور برای کاهش درآمدهای نفتــی و افزایش درآمدهای حاصل از صنعت گردشــگری است بهطوریکه صنعت گردشگری در اقتصاد کشور در سال 94 بهصورت غیرمستقیم 6.1درصد تولید ناخالص ملی و 0.5 درصد اشــتغال را برعهده داشــته و توجه بیشــتر به آن میتواند کشــور را از بحران بــیکاری خــارج کنــد. در نهایت نیــز باید این نکتــه را مدنظر قرار داد کــه موضوع «صنعت گردشــگری» در شرایط کنونی کشــور میتواند عاملی نجاتبخش و راهحلی استراتژیک باشد. با توجه ویژه نســبت به استفاده از ظرفیتهای این صنعت، کشور روزبهروز به اقتصاد مقاومتی و رهایی از وابســتگی به درآمــد نفتی نزدیکتر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.