پوستر رحيميان اثر برگزیده روزجهاني استاندارد

Shargh - - اقتصاد -

طــرح پوســتر رضــا رحیمیــان بــا عنــوان «اســتانداردها شــهرها را هوشــمندتر میکنند» بهعنوان اثر برگزیده روز جهانی استاندارد معرفی شد. ســازمانهای بینالمللی اســتاندارد ،)ISO( برق و الکترونیک IEC() و مخابرات ITU() پوستر طراح ایرانی، رضا رحیمیان را بهعنوان اثر برگزیده روز جهانــی اســتاندارد در ســال 2017 میــلادی معرفی کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.