ايران هفدهمين دارنده ذخاير ارزي جهان

Shargh - - اقتصاد -

نخســتين کنفرانس ملي ســاخت ايران با حضور صاحبان بنگاههــاي اقتصــادي، واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي کشور و همچنين برخي از مقامات کشــوري از جمله حجتالاســلام پورمحمدي، وزير دادگستري، امينزاده مشــاور رئيسجمهور، شافعي رئيــس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشــاورزي ايــران در مرکز همايشهاي بينالمللي صداوســيما برگزار شــد.به گزارش روابط عمومي و اطلاعرساني نخســتين کنفرانس ملي ساخت ايران؛ سرمايهگذاري در بخشهــاي مختلف اقتصادي کشــور، توســعه پايدار، تحقق اقتصــاد مقاومتي، حفظ منابع محدود کشــور، تأميــن مالي بنگاههــاي کوچــک اقتصادي، حمايت دســتگاههاي دولتي از بنگاههاي اقتصادي، فرهنگسازي استفاده از کالاي ساخت کشور و بهبود کيفيت و فضاي کســبوکار برخي از مواردي بود که در اين همايش مورد توجه قرار گرفت.حجتالاسلام پورمحمدي وزير دادگســتري در ايــن همايش افزود: جايگاهي که ايران اســلامي و جمهوري اســلامي به دســت آورده، جايگاهــي ممتاز اســت، هرچند ما با مشــکلاتي در عرصــه اقتصادي روبهرو هســتيم اما مقاومت مردم و ايســتادگي در برابر مشکلات موجب شــد که چهره گستاخ اســتکبار در مقابل ملت ايران هويدا شود و آن که امروز در سياستهاي بينالمللي در منطقــه حاکم اســت، ايران اســلامي اســت.وي اضافــه کرد: همه اين دســتاوردها زماني به دســت آمده که جمهوري اســلامي تحت بيشــترين فشارها قرار داشــت، ما از هر نظر در تحريم بوديم و با وجود اين تحريمهــا در همه زمينهها دســتاوردهاي مهم داشــتهايم.پورمحمدي بر لزوم ارتقاي شاخصهاي اقتصادي تأکيد کرد و گفت: بانــک جهاني ايران را از نظر ذخايــر ارزي در رده هفدهم جهان ميداند، ما از نظــر وضعيت اقتصادي در رديــف هجدهم و از نظر صنعت هوا-فضا در رديــف يازدهم قرار داريم. ايران اســلامي در دانش هســتهاي دســتاوردهاي شگرف داشــته و در رديــف چهاردهــم قــرار دارد، در توليد خــودرو و لوازم يدکي مقام هجدهم و در بســياري از عرصههاي ديگر نيز جايگاه ممتاز داريم.غلامحســين شــافعي رئيس اتاق ايــران در ايــن کنفرانس گفت: واژه «ســاخت ايران» با اعتماد بيــن دولت و بخش خصوصي وســعت پيدا ميکند. بايد روي اين مفهوم تمرکز و راهکارهاي اين وسعتبخشــي را پيدا کنيم. اگــر اين اتفاق رخ دهد و همه به اين باور برســند که براي منافع کشــور هيچ اختلافنظري نباشــد، شاهد تغييــرات بزرگي خواهيم بود.شــافعي گفت: در اين وادي، تقســيم وظايف بين فعــالان اقتصادي و قواي حاکميتي امري ضروري اســت تا هرکس دين خود را طبق وظايف و تکاليفش نسبت به اين مفهوم ادا کند. بر اساس اظهارات رئيس اتاق ايران براي رسيدن به ايــن هدف، جلب اعتماد ازدســترفته بخش خصوصي از ســوي دولت ضــرورت دارد. بخش توليد بايد احســاس کند در اين مســير بيپناه رها نخواهد شــد چراکه تجربه گذشته نشان ميدهد ايــن بخش گاهي ناچار شــده بيپنــاه به حرکت خود ادامه دهد.شــافعي با اشاره به اينکه بخش توليد نيز ميتواند با رعايت برخي کدهاي اخلاقي، اعتماد دولت را به خــود جلب کند، تأکيد کرد: با شکلگرفتن اعتماد متقابل ميتوانيم براي ساخت ايران قدمهاي مثبتي برداريم و اين مقدمه مبارکي است براي محيط جديدي که قرار است در اقتصاد به وجود آيد.رئيــس پارلمان بخش خصوصي در بخــش ديگري از ســخنان خود اقتصــاد ايران را بــزرگ و همراه با امکانات بالقــوه توصيف کرد و ادامه داد: متأســفانه نتوانستهايم از اين موقعيت بهره کافي را ببريم و اين امکانات بالقوه را بالفعل کنيم. يکــي از مهمترين دلايل اين امر هم به عدم توجــه به وضعيت هر منطقه از کشــور در تدوين برنامههاي توسعهاي مربوط ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.