آغاز به کار نمايشگاه آسانسور و صنايع و تجهيزات وابسته

Shargh - - اقتصاد -

ششــمين نمايشــگاه بينالمللي آسانسور و صنايــع و تجهيــزات وابســته که در نــوع خود بزرگترين نمايشــگاه و رويداد صنعت آسانسور منطقه خاورميانه محســوب ميشود، با حضور شــرکتهاي مختلف داخلي و خارجي در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران گشايش يافت.بــه گــزارش روابــط عمومي نمايشــگاه بينالمللــي تهــران؛ در اين نمايشــگاه بيش از 280 شــرکت داخلي و خارجي انواع آسانســور ســاختمانهاي اداري، مجتمعهــاي تجاري و مسکوني، آسانســورهاي نماي شيشهاي، انواع پلههاي برقي شــهري و مراکز تجاري، پلههاي برقي ريلي، تابلوهاي فرمان، نصب و راهاندازي، تجهيزات آسانســور هيدروليــک، کابين و درب طبقات، درب لولايي، پانل احضار، کفشــکهاي فلزي، انــواع طنابهاي فولادي، سيمبکســل، تسمه پروانههاي صنعتي، سنگهاي مصنوعي کف آسانســورها، ورقهاي اســتيلکابين، انواع جکهــاي هيدروليــک، موتورگيرلــس و ديگر صنايع و تجهيزات وابسته را به نمايش گذاشتند. از اين تعداد 190 شــرکت داخلي و 90 شــرکت ديگر هم خارجي و از کشــورهاي آلمان، ايتاليا، تايوان، ترکيه، ژاپن، چين، ســوئيس، کرواســي و کرهجنوبي هستند.ششمين نمايشگاه بينالمللي آسانســور و صنايع و تجهيزات وابســته نسبت بــه دوره گذشــته بيــش از 50 درصــد رشــد نشــان ميدهد. اين نمايشــگاه با هدف معرفي پتانسيلها و توانمنديهاي اين صنعت بالاخص بــا رويکــرد صادراتي و همچنيــن ايجاد تعامل هرچهبيشــتر بين صنعتگران آسانسور با فعالان بخش ســاختمان و کمــک به ارتقــا و افزايش ســطح خدمات و رفاه در صنعت ســاختمان و صنايع ديگر برپا شــده اســت.در سالهاي اخير صنعت آسانسورســازي بهويــژه بخش کابين و تجهيزات کابينسازي در کشــور به خوبي مورد توجه واقع شــده و پيشرفتهاي درخورتوجهي در زمينه ساخت آسانســور صورت گرفته است. ششمين نمايشگاه بينالمللي آسانسور و صنايع و تجهيزات وابســته از امروز تا 22 تيرماه هر روز از ساعت 10 تا 18 در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللــي تهران آمــاده بازديــد علاقهمندان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.