مصرف برق در خوزستان بيش از حد انتظار بود

Shargh - - اقتصاد -

ايسنا:

وزيــر نيرو درخصوص مشکلات و وضعيت برق خوزستان گفت: اکنون در بحث توليد برق بهويژه در منطقه خوزســتان مشکلي وجود ندارد و شبکه به خوبي کار خود را انجام ميدهد.حميد چيتچيان در حاشــيه افتتاح پروژه آبياري و زهکشي دشت ارايض شوش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اين پروژه اولين پروژه دشت اراضي شهرستان شوش است.وي افزود: بخشي از اين طرح در دشت دوسلق شهرستان شوش اجرا ميشود. مجموعا در شهرستان شوش در 17 هزار هکتار از اراضي، کار احداث شــبکه آبياري و زهکشي انجام شده اســت.وي با بيان اينکه امروز در رامهرمز و آبــادان پروژههاي ديگري به بهرهبرداري ميرســد، گفت: مجموع مساحت پروژههايي که امروز در استان خوزســتان به بهرهبرداري ميرســد، بيش از 20 هزار هکتار است که اعتبار احداث اين طرحها بيش از 199 ميليارد تومان است.چيتچيان گفت: امروز بر اساس برنامهها دو سد نيز در خوزستان کلنگزني ميشود که اطلاعات اين سدها را نيز در محل ارائه خواهيم کرد. وي عنوان کرد: درجه حرارت در خوزســتان بهشدت بالا رفته و ميزان مصرف برق از ســوي مردم بيشتر از آن چيــزي بود که ما پيشبينــي کرديم و اين به دليل شدت گرماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.