مذاکره براي ازسرگیري رابطه ايران و کانادا در اوتاوا

Shargh - - سیاست -

ســخنگوي وزارت خارجه روز گذشــته در نشســت خبري خــود درباره آخرین روند گفتوگوهاي ایران و کانادا برای برقراري روابط دوجانبه، گفت: «پیــش از برگزاري انتخابــات آقاي ظریف بهصورت تلفنــي با وزیر خارجه کانادا صحبت کرد و در همان ایام هیئتي کانادایي در ســطح مدیر کل براي گفتوگو به تهران آمد. در نتیجه این گفتوگوها قرار شد مذاکرات دو طرف ادامه پیدا کند و تاریخ جدیــدي براي دور بعدي مذاکرات بین ایران و کانادا مشخص شود .»

بهرام قاســمي با بیان اینکه فکــر ميکنم دور بعدي ایــن مذاکرات در اوتاواي کانادا برگزار ميشــود، افزود: «خوشبین هســتیم که این مذاکرات ادامه یافته و به نتایج مطلوبي دست پیدا کند.»

در همین رابطه علیرضا رحیمي، عضو کمیســیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس، به خبرنگار «شرق» گفت قرار است این مذاکره در شهریور برگزار شــود. خبرنگاري به اقدامات ضد ایراني اخیر دولت کانادا علیه ایران اشــاره کرد که بهرام قاســمي در پاســخ گفت: «اگر اینگونه مســائل نبود، نشســتهاي کارشناسي بین دو کشور در داخل و خارج از ایران ميتوانست به نتایج مشــخصتري برســد. اینکه ميبینیم مذاکــرات ادامه دارد و هنوز شــاهد تفاهم اصلي نیستیم، نشان ميدهد در ارتباط با برخي از موضوعات با مشکلاتي روبهرو هستیم .»

سخنگوي وزارت خارجه، حکم اخیر دادگاه کانادایي علیه ایران را خلاف موازین و اصل مصونیت دولتها عنوان کرد و افزود: «این حکم از نظر ایران پذیرفتنی نیست. حق اعتراض براي ما وجود دارد و از طریق سیستم قضائي این موضوع را پیگیري ميکنیم و چیزي نیست که درباره آن سکوت کنیم.»

او به اقدام نادرســت دولت قبلي این کشــور در لغو مصونیت حاکمیت ایران اشــاره کــرد و گفت: «امیدواریــم دولت کانادا این اقدام نادرســت را تصحیح کند. موانع موجود برطرف شــود و اگر چنین اتفاقي بیفتد، راه براي بسیاري از مسائل باز ميشود.»

شهریور سال 91 بود که کانادا با اعلام بستن سفارت خود در تهران و عنصر نامطلوب توصیفکردن کارمندان ســفارت ایران در این کشور، اقدام به قطع روابط دیپلماتیک با ایران کرد. در اردیبهشــت امسال محمدجواد ظریف در تماسي تلفني با خانم فریلند، وزیر خارجه کانادا، با اشاره به درخواستهاي مکرر ایرانیان مقیم آن کشــور براي برگزاري انتخابات ریاســتجمهوري در کانادا، خواســتار فراهمآمدن امکاناتي براي اخذ رأي در آن کشــور شد؛ اما وزیر خارجه کانادا اعلام کرد در نبود روابط سیاســي و فعالیتنداشتن اماکن دیپلماتیک جمهوري اســلامي ایران در کانادا و مقررات داخلي کانادا درباره برگزاري انتخابات در سفارتخانه کشــور برگزارکننده، امکان شرکت ایرانیان مقیم کانادا در انتخابات وجود ندارد.

آتشبس در سوریه نميتواند به یک نقطه خاص محدود شود

سخنگوي وزارت خارجه با اشاره به روند نشست آستانه و همکاريهاي ایــران، ترکیه و روســیه بــراي حل بحران ســوریه، گفت: «ایران و روســیه بهصورت مکرر با یکدیگر در تماس هستند و از کانالهاي مرسوم دیپلماتیک این تماسها و رایزنيها برقرار اســت».بهرام قاسمي ادامه داد: «اگر تفاهم آمریکا و روسیه درباره ایجاد آتشبس در سوریه به کل سوریه تسري پیدا کند و بتواند مناطق کاهش تنش که در نشســت آستانه درباره آن صحبت شده و همچنین دیگر نقاط ســوریه را دربر بگیرد و زمینه براي تثبیت آتشبس و ثبــات در این منطقه را فراهم کند، قطعا ميتواند تفاهم مفیدي باشــد». او افزود: «شــناختي که از اقدامات آمریکا در ســوریه داریم، از جمله بمباران ســوریه از ســوي آمریکایيها و تهاجم آنها به نیروهاي سوري، این موضوع )تفاهم( را با ابهام و تردید مواجه ميکند و اگر قرار است چنین آتشبسي به نتیجه برسد، باید این نوع اقدامات آمریکا در سوریه متوقف شود.»

ســخنگوي وزارت خارجه با بیان اینکه حفظ تمامیت ارضي ســوریه و تسري آتشبس به تمامي نقاط خاک سوریه براي ایران مهم و حائز اهمیت است،گفت: «آتشبس نميتواند به یک نقطه خاص محدود شود و از دیگر ســو در این نشســتها و مذاکرات باید به واقعیتهاي روي زمین بهخوبي توجه شود، چراکه تجربه نشان داده اگر به واقعیتها توجه نشود، اینگونه تفاهمها با شکســت مواجه ميشــوند. اگر این تفاهمهــا در این چارچوب نباشــد، من تردید دارم توافقي درباره ســوریه به نتیجه منجر شود و در این فرایند بســیار مهم است که دولت و ملت ســوریه با نتیجه این نشستها و تفاهمها موافق باشند .»

بهرام قاسمي با بیان اینکه اینگونه تفاهمها در صورتي ميتوانند موفق شــوند که کل ســوریه را دربر بگیرند و در کل این کشــور ثبات ایجاد شــود، افــزود: «البته با توجــه به مواضع آمریکایيها و اقدامات آنها در ســوریه و همچنین اهداف رژیم صهیونیستي با تردیدها و ابهامهایی روبهرو هستیم.» او بــا بیان اینکه درحالحاضر نميتوانیم قضاوت نهایي کنیم که براســاس توافقهای نشست آســتانه، نیروهاي مستشاري ایران در منطقه مورد اشاره حضور دارند یا ندارند، ادامه داد: «روند توافقات آستانه در حال انجام است و افتوخیزهــاي خود را با توجه به پیچیدگي موضوع دارد. تجربه آســتانه نشان ميدهد این نوع تفاهمها در کلام ساده، ولي در عمل سخت و پیچیده است .»

روابط ایران با عراق تنگاتنگ و همهجانبه است

ســخنگوي وزارت خارجه در پاســخ به برخــي اظهارنظرها مبني بر اینکــه روابط ایران و عــراق در دولت یازدهم به پایینترین ســطح خود رسیده است، با رد اینگونه تحلیلها گفت: «روابط ایران با عراق تنگاتنگ و همهجانبه اســت. چند روز پیش شــاهد ســفر آقاي حیــدر العبادي، نخســتوزیر عراق و همچنین عمار حکیم به تهران بودیم و هیئتهاي مختلفي بین دو کشــور در زمینههاي گوناگون در حال تبادل است و این روابط در جریان اســت. ایران در زمینه ارائه کمکهاي مستشــاري براي مبارزه با تروریسم به این کشور حرف نخست را ميزند.»

خبرنگاري گفت که قرار اســت در روزهاي آتــي نمایندگاني از اقلیم کردســتان عراق براي رایزنــي در باره برگزاري رفرانــدوم در این منطقه به تهران ســفر کنند. ممکن اســت بعد از انجام این ســفرها نظر ایران در ارتبــاط با برگزاري رفراندوم در اقلیم کردســتان عراق تغییر کند؟ که قاسمي گفت: «اکنون آقاي طالباني در تهران هستند، ولي همانطور که گفتم، اصول سیاســت خارجي ما در ارتباط با موضوع مورد اشاره ثابت اســت و تغییري نميکند، چراکه معتقدیم یکپارچگي در عراق و حفظ حاکمیت ملي در این کشــور به نفع همه مردم عراق و همســایگان این کشور است .»

اطمینان عربستان براي امنیت حجاج ایراني

ســخنگوي وزارت خارجه درباره ســفر حجاج به عربســتان، عنوان کرد: «ایران و عربستان درحالحاضر داراي روابط دیپلماتیک نیستند. در همین چارچوب سازمان حج و زیارت با وزارت حج عربستان گفتوگوها و رایزنيهایي را داشت و وارد مذاکره با آنها شد و ایران شروط خاصي را مطرح کرد. این شــروط با طرف سعودي در میان گذاشته شد و دو طرف به تفاهمهاي لازم رسیدند.»

او افزود: «یکي از این نیازها، ارائه خدمات کنســولي به آنهاست. در همین چارچوب رایزنيهایي بین ســازمان حج و زیــارت ایران و وزارت حج عربســتان صورت گرفت و قرار شــد که 1۰ نفر از همکاران کنسولي ما در وزارت خارجه براي ارائه خدمات کنســولي به شــهروندان ایراني در زمان حج در چند شــهر عربستان مســتقر شوند. تأمین امنیت حجاج برعهده طرف عربستاني اســت. این مسئله مهمي است و در نشستها و گفتوگوهایي که با دولت عربســتان در ارتباط با موضوع حج صورت گرفته، در بــاره امنیت حجاج ایراني و تضمین این موضوع صحبتهاي زیادي شده و اطمینانهاي لازم داده شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.