استفاده از نمادهای دينی وجه بارز تروريسم نوين است

Shargh - - سیاست -

ایســنا: وزیر کشــور روز گذشــته در اجــلاس کارگروه عملیاتی پروژه کالکان )بررســی ســازوکارهای مبارزه با تروریســم( که با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اســلامی ایران و ســازمان اینترپل در تهران برگزار شد، با بیان اینکه تروریســم نوین ریشــه در ایدئولوژیهای غیرعقلایــی بهویژه عقایــد تکفیــری دارد، عنوان کرد: «مذهب ادعایی تروریســتها، هم عاملی انگیزشــی برای نیروهای ســرخورده بهظاهر مذهبی است و هم ظرفیتی برای جذب نیرو از خارج از کشور بهعنوان یک هویت جدید برای هویتهــای عصر مدرن. نکته حائز اهمیت مشــکل تعاریف سیاسی یا معرفی گمراهکننده از تروریســتها ازجمله زدن انگ تروریست به هر گروه سیاسی در هر منطقهای از جهان بهویژه مناطق اسلامی اســت که این قبیل سیاســتها موجــب فراهمآوردن فرصت برای تروریستهای واقعی میشود».عبدالرضا رحمانیفضلی افزود: «تروریســم نویــن دارای اهداف ساختارشکنانهای در نظام بین الملل است. آنها دارای اهدافی هســتند که در ساختار نظام بینالمللی کنونی قابــل تحقق نیســت، بنابرایــن مذاکره یا تــلاش برای مصالحه با آنها معمولا بیثمر اســت. گروههایی نظیر القاعده و داعش تروریســم را امری ارزشــی و مقدس دانســته بنابراین هیچگونه تســامحی نداشــته و از آن دســت برنمیدارند. تروریســم نوین علاوه بر اهدافی ماننــد قدرتطلبــی، منفعتجویــی یــا ملیتگرایی، اهداف دیگری از قبیل مذهب، هویت و جهانیشــدن را نیــز در خــود میگنجانــد و بــه رســتگاری پس از مرگ نیز میاندیشــد. البته ضروری اســت اشاره شود بهرهبرداری عاملان تروریسم نوین از عقاید شبهمذهبی به این معنا نیســت کــه ادیان الهی بهویژه اســلام مشــوق یا تأییدکننده تروریســم هستند.» او با بیان اینکه تروریســم نوین حوزه عملیات مشخصی ندارد، ادامه داد: «تروریسم نوین خود را محــدود به حوزه ســرزمینی یــا دولتی مشــخص نکــرده و حیطه عمل آن بعضا کل نظام بینالملل اســت. وجــود افراد همسو با تروریســتهای نوین در کشــورهای مختلف موجب تسهیل عملکرد و تسریع انتقال آنها شــده و بنابراین هر هدفی در کشورهای مختلف میتواند در دسترس این افراد باشــد. از سویی ساختار سازمانی تروریستهای نوین قابلیت تغییر شکل سریع را دارد.» وزیر کشور ادامه داد : «از آنجایی که گروههای تروریستی توان مقابلــه کامل را در برابر قــدرت دولتها ندارند، بنابراین تــلاش میکنند به نمادهای قــدرت دولتها حملــه کرده و آنها را نابود کننــد. بهرهبرداری حامیان و عاملان تروریســم نوین از نمادهــای دینی بهویژه در مناطق اسلامی وجه بارز تروریسم نوین در عصر حاضر اســت».رحمانیفضلی بــا بیان اینکه تروریســم نوین پیشبینیناپذیــر اســت، گفت: «امروزه شاهد گسترش اقدامات تروریستی بیسابقهای هستیم و هیچ کشوری از این امکان که قربانی حملات تروریستی نشود ایمن نیست، بنابراین به منظور مقابله با تروریســم بایــد اراده سیاســی قویای داشته باشیم و همکاریهای بینالمللی باید تقویت شــود. تبادل اطلاعات و تجربیــات بهویژه درباره شــیوه اقدامــات تروریســتی و تأمین منابع مالی آنها اهمیت ویژهای دارد. ســازمان اینترپــل و دفاتر منطقــهای آن میتوانند بســتر بســیار مناســبی برای افزایش تعامل، تبادل اطلاعات و تجربیات میان کشــورها باشــند. این همکاریها تنها شــامل کشورهای درگیر با تروریسم نیست، بلکه شامل همه کشورهایی است که تاکنون قربانی تروریسم نبوده و تصور حاشیه امن برای خود دارند».

تروریسم و قاچاق مواد مخدر؛ دو روی یک سکه

وزیر کشــور عنوان کرد: «تروریســم و قاچاق بهویژه قاچــاق مــواد مخــدر دو روی یک ســکه هســتند و تروریســتها بــرای اقدامات خود به منابــع مالی نیاز دارند که یکی از این منابــع تولید و قاچاق مواد مخدر اســت. آنها برای بقای خود امنیــت را برهم میزنند تا زمینه تولید و قاچاق مواد مخــدر را فراهم کنند».او با بیان اینکه شواهد مســتندی از استفاده داعش از مواد مخدر و ســودهای حاصــل از فروش آن وجــود دارد، گفــت: «با وجــود این، بعضا ملاحظه میشــود که به جای راهکارهای عملی برای مقابله با آن، تحلیلهای مغالطهآمیز و راهکارهــای انحرافی مطرح میکردند. نیروهای خارجی در مناطق کشــت خشخاش حضور دارنــد و با توجه به اطلاع از برخورداری تروریســتها از مزایای این مزارع نســبت به کاشــت و برداشت مواد مخدر بیتفاوت هســتند».رحمانیفضلی با اشــاره به اینکه جمهوری اســلامی ایــران همواره تروریســم را محکوم کرده و در راه مبارزه با تروریســم و مواد مخدر پیشــتاز بوده اســت، گفت: «قطعا مبارزه با تروریسم و مواد مخدر نیازمند توســعه هوشمندانه همکاریهای بینالمللــی نظاممنــد و هدفمنــد اســت. جمهوری اسلامی ایران این آمادگی کامل را دارد تا با سازمانها و کشورهایی که حقیقتا خواهان مبارزه قاطع با تروریسم هستند، همکاری کند».

عبدالرضا رحمانیفضلی : امروزه شاهد گسترش اقدامات تروریستی بیسابقهای هستیم و هیچ کشوری از این امکان که قربانی حملات تروریستی نشود ایمن نیست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.