آينه

Shargh - - سیاست -

اصولگرایــان بــه آزادی و نقــش مردم کــم اهمیت میدهند احمد توکلی:....

نقطه ضعف اصولگرایان این است که بــه آزادی و نقش مردم - که بسیاریشــان اعتقاد هــم دارند - در عمــل کم اهمیت میدهند... ســلیقه آنها – اصلاحطلبان - نســبت به رقیبانشان، راجع به آزادی بازتر است - البته از من بازتر نیستند ]خنده[ - از اصولگرایانی که به آزادی توجه ندارند، بازتر هســتند و توجه آنها به مردم بیشــتر است ولو کمی تظاهر هم در آن باشــد. مثلا بعضی از آنها در عمل فاشیســتی رفتار میکنند. اساســا این ســر طیف اینطوری هســتند. سر دیگر طیف سکولار و اباحیگر هستند، شریعت را قبول ندارند و از همان حرفها میزنند. چون ســر درســت طیف نســبت به سر نادرســت طیف موضع نمیگیرد، برای اینکه نیرو از دست ندهند، آن سر دیگر که به ابزار جوسازی مجهزتر هستند تصویر اصلاحطلبی را ترسیم میکننــد. ما هم ایــن تصویر را میپذیریــم و میگوییم اصلا هیچکدام را قبول نداریم و این غلط اســت. تصویر واقعی نیست. این سر طیف اصلاحطلبی افراد متدینی هســتند. من در مجلس بیدغدغه پشت سر بعضی از آنها نماز میخواندم... .

ورود به پرونده توتال وظیفه بر زمینمانده مجلس و قوه قضائیه

با وجود شأن نظارتی مصرح در قانون اساسی برای مجلس که به این نهاد مهم اجازه تحقیق و تفحص در همه امور کشــور را میدهد، نمایندگان تاکنون از شــان نظارتی خود برای ســؤال از جزئیات و ابهامات قرارداد جدید نفتی با توتال که توســط افــرادی با محکومیت قضائــی انفصال از خدمت دولتی امضا شــده اســت اســتفاده نکرده و از سوی دیگر قوه قضائیه نیز پیگیری نکرده اســت که این محکومان با چه مجوزی از سوی ایــران قراردادی را به صــورت غیرقانونی و درحالیکه منفصل از خدمــت بودهاند امضا کردهاند؟! ... ســؤال اینجا اســت که چرا قــوه قضائیه از دولــت مطالبه و بازخواســت نمیکند که چرا قراردادی را با یک شرکت خارجی منعقد کرده اســت که از طرف ایران فردی این قرارداد را امضا کرده است که پیش از این به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود؟!

توقع از شــورای پنجــم مانند توقــع از رئیسجمهور دوازدهم است محمدعلی ابطحــی:

... بر این تصورم کــه توقع از شورای شــهر این دوره، مانند توقع از رئیسجمهور در همین دوره است... امیدوارم اختلافی در درون شورای شهر پنجم وجود نداشته باشد، چراکه مخالفان جریانی کــه مردم بــه آنها اعتمــاد کردند، حتمــا از اختلافات سوءاستفاده میکنند. در شورای شهر اول تجربه خوبی در شورای شــهر تهران نداشــتیم. باید سعی کنیم این تجربههای منفی کمتر شــود و شــاهد شورای شهری باشــیم که نیازهای اجتماعی، اقتصادی، شهرســازی و فرهنگی مردم را پوشش میدهد...

روایتی از روزهای اختفای بنیصدر از زبان رفیقش ناصر تکمیلهمایون:

... بنیصدر هنوز رئیسجمهور بــود، اما فقط به دنبال تصمیماتی از فرماندهی کل قوا برکنار شــده بود. ما ســراغ حاجیلطفــی رفتیم که به رئیس ســیاهجامگان معروف بود. به او گفتیم بیا برویم خانه بنیصدر و او را از خانه بیرون بیاوریم... . به خانه بنیصدر که میرفتیم دیدیم ســر کوچه چند پاســدار مراقب کوچهاند. به آخر کوچه که رسیدیم یک موتوری هم دیدیم که داخل کوچــه در رفتوآمد بود. در یکی از رفتوآمدهــای او بــه حاجیلطفی گفتــم برو بالا و بنیصدر را بیاور. اگر دیدی نخواست بیاید کمی لباست را تکان بده کلتت را که ببیند همراهت میآید. خلاصه حاجیلطفــی بنیصدر را به این صورت آورد و ســوار ماشینش کردند. چند نفری که سر کوچه مراقب بودند به صورت اتفاقی در آن لحظات، به خانه بنیصدر نگاه نمیکردند. موتــوری هم موقــع رفتوآمدش متوجه خروج بنیصدر نشد...

چگونه مدیران ناکارآمد دولتی را برکنار کنیم؟!

مهران ابراهیمیان: وضعیت اقتصاد بهخصوص در بنگاههای بزرگ آنقدر وخیم اســت که معاون محترم رئیسجمهور از آن بهعنــوان معضل بزرگ اقتصاد یاد میکند. دلیل اصلی را هم مدیران سفارشی که یک روز ســابقه اداره بنگاه اقتصادی ندارنــد، میدانند. اما این مدیران سفارشی که لابد به دلیل رفاقت، فشار سیاسی یا آشنایی با بوروکراسی اداری به کار گرفته میشوند را چگونه میتوان برکنار کرد تا حداقل سرمایهگذاریهای چنــد صد میلیــارددلاری به بــاد نرود؟ آیــا تنها تدبیر توئیتی و پیشــنهاد اخلاقی بــرای کناررفتن آنها کفایت میکنــد؟ چگونه میتوان کســی را که بــا قدرتهای پشــت پرده خود را به کرســیهای مدیریتی رســانده و به تعبیر دکتــر نجفی دبیر ســتاد هماهنگی اقتصادی با چتــر روی صندلیها فرود آمده، برکنار کرد، وقتی که معاون اول ریاســتجمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با آنها رودربایستی دارد و از دست آنها به توییت پناه برده اســت؟ پاسخ را میتوان در ارزیابی عملکرد آنهــا و نحوه تخصیص منابع بــه آن بنگاهها یافت تا تکرار بنگاههایی مانند خودروســازهای امروز و بانکهای بحرانی نیز تجربه نشود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.