9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

احمدینژاد در نامهای خطاب به ســران هشت کشــور بزرگ صنعتی: قدرت آمریــکا در حال افول است، خودتان را اصلاح کنید

حسین شریعتمداری: دلیلی ندارد ایران با دست پر از مذاکره با 1+5 اجتناب کند

سارکوزی، رئیسجمهور فرانســه: سولانا برای گفتوگو با مقامات ایران به این کشور میرود

وزیر نفت: با همکاری مردم در مصرف بهینه گاز سوخت سرمای زمستان امسال را مدیریت میکنیم

افشار، معاون سیاسی وزارت کشور: لایحه نظام جامــع انتخابات تا یک مــاه و نیم آینده به مجلس ارائه میشود

شیرازی، مســئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه: اولین پاسخ ایران باعث نابودی تلآویو و ناوگان دریایی آمریکا خواهد شد

مانــور همزمان ایران و آمریــکا در خلیجفارس؛ ســپاه جدیدترین سلاحهای نظامی خود را آزمایش کرد

مرکــز پژوهشهای مجلس اعــلام کرد: تخلف دولت در اخذ هزینههای اضافی گاز و برق از مردم

پیشنهاد باراک اوباما برای کاهش نفت؛ سیاست نرم در قبال ایران

مســتند تنــشزا؛ مصــر کاردار ایــران را در اعتراض به ســاخت فیلم مســتند ترور انورسادات، رئیسجمهور اسبق این کشور، احضار کرد

محســن مهرعلیزاده خبر داد: معرفی کاندیدای واحد اگر خاتمی نیاید

صالحیمنفرد، ســفیر ایران در اسپانیا: اسرائیل غلط میکند به ایران حمله کند

بشار اســد: روابط ســوریه با ایران بر پایه منافع است

احمدینژاد: گروه دی- ۸ میتواند با همکاری، نقشــه عبــور از بحرانهای پیــشرو را تهیه کند و گامهای بلندی برای صلح و برادری بردارد

اعضــای کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی؛ استقبال از مذاکره بدون پیششرط

تمدن، مشاور رئیسجمهور مطرح کرد: ۳۰ ماه کار کارشناسی طرح تحول اقتصادی

حسینی، سخنگوی وزارت خارجه: موضع دولت انگلیس درقبال حزبالله لبنان بیارزش است

وزیر نفت خبــر داد: گاز نیروگاهها در زمســتان قطع نمیشود

موســی قربانی، نماینده مجلس: تاختوتاز به دولت دور از انصاف است

احمدینژاد: نظام ناعادلانه موجود بینالمللی نهتنهــا بهطور کامل کارآیی خود را از دســت داده بلکه در بســیاری موارد خود مســبب این مشکلات بوده است

محمدمهــدی عبدخدایــی، دبیــر کل فدائیان اســلام: اعتقادات قوی مردم ریشــه فساد را قطع میکند

مقدمنیا، رئیــس اتحادیه سراســری مرغداران گوشــتی: دولــت به وعدههــای خود بــرای خرید توافقی مرغ عمل نمیکند

بذرپــاش، مدیرعامل گروه صنعتی ســایپا: ایده مسکوت، تنها راه نجات خودروسازی

نامه خزاعی، نماینده ایران در ســازمان ملل به بانکیمون: اســرائیل را برای آزادی چهار دیپلمات ایرانی تحت فشار قراردهید

بشــار اسد: متقاعد شــدهایم که تهران به دنبال بمب اتم نیست

میخائیل گورباچف: اعمال فشــار و تهدیدها به حل مسئله هستهای ایران کمک نمیکند

احمدینژاد: ظرفیت گروه دی -۸ باید در اختیار کشورهای اسلامی قرار گیرد

ســردار حجــازی جانشــین فرمانده کل ســپاه: پاسداری با آمادگی معنا پیدا میکند

قالیباف، شهردار تهران: آقایانی که به ساختمان سعادتآباد تراکم فروختند باید پاسخگو باشند

روابطعمومــی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام: آیتالله هاشمیرفســنجانی از کاندیداتوری هیچکس حمایت نکرده است

حســین طلا، فرماندار تهران: برگزاری انتخابات شورایاریهای محلات مجوز وزارت کشور را ندارد

احمدینژاد: ایران مدافع عدالت و دوســتی بین ملتهاست

آیتالله هاشــمی شــاهرودی: هدف ســازمان بازرسی نباید به مچگیری ختم شود

صفاری، فرمانــده نیروی دریایی ســپاه: بخش عمده ســتاد نیروی دریایی سپاه در منطقه ساحلی مستقر شده است

روزنامه معاریو: حمله به ایران آغاز فروپاشــی اسرائیل است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.