ايران؛ مشکل آمريکا و چاره آن تغییر نظام آن است

Shargh - - دیپلماسی -

فارس: جان بولتون، سفير پيشين آمريكا در سازمان ملل، گفت: ايران مشــكل اصلی آمريكا در خاورميانه است و بهترين راهحل اين مشكل، تغيير نظام اين كشور اســت. جان بولتون، از چهرههای ضدايرانی و حامی منافقين، در تازهتريــن اظهارات خود عليه ايران گفته است آمريكا يک معضل اساســی در خاورميانه دارد و آن تهران اســت. او افزود: اما درحالحاضر، آمريكا يــک رئيسجمهور دارد كه اين تهديد را درک میكند. برای اولينبار در هشت سال گذشته، میتوانم بگويم رئيسجمهــور آمريكا به طور كامل مخالف حكومت ايران اســت. او تأكيد كرد: احساس رئيسجمهور در اين زمينه درســت است و او اين را شفاف گفته است. او در رقابتهای انتخاباتی، مخالفت خود را با توافق هســتهای به طور كامــل اعلام كرده اســت. بولتون میگويــد رفتار و اهــداف ايران تغيير نكرده اســت؛ بنابراين تغيير نظام ايران بهترين پاسخ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.