قطر از ايران دوری کند

Shargh - - دیپلماسی -

ایسنا: مجلــس علمای پاكســتان مدعی شد قطر با تقويت روابطش با ايران، امنيت كشــورهای حاشيه خليــج )فــارس(، عربســتان و دو حــرم را به خطر میاندازد و بايد از ايران دوری كند. به گزارش روزنامه الوئام، مجلس علمای پاكســتان كنفرانسی با عنوان «وحدت امت» در شــهر كراچی برگــزار كرد و در اين كنفرانس، رهبران احزاب و گروههای مختلف سياسی شــركت كردنــد. حافظمحمد طاهراشــرفی، رئيس مجلس علمای پاكستان كه رياست اين كنفرانس را بر عهده داشت، مدعی شد: كشور قطر بايد از ايجاد روابط محكم با ايران دوری كند؛ زيرا قطر با تقويت روابطش با ايــران، امنيت كشــورهای حوزه خليــج )فارس(، عربســتان و دو حرم شــريف يعنی مكه و مدينه را به خطر میاندازد و برای حل بحران بهوجودآمده، بهتر است كشــور قطر با كشورهای عضو شورای همكاری خليج )فارس( گفتوگو كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.