ايران دوازدهمین کشور تأثیرگذار مثبت در جهان

Shargh - - دیپلماسی -

ایسنا: نتايج نظرســنجی مؤسسه ايپسوس، نشان میدهد ايران ميان كشــورهايی با بيشترين تأثير مثبت در جهان، رتبه دوازدهم را كســب كرده اســت. بنا بر آخرين نظرسنجی مؤسسه «ايپسوس»، از طريق تماس تلفنــی با 1۸ هــزار نفر از ۲۵ كشــور مختلف جهان، ايران عنوان دوازدهمين كشــور تأثيرگذار جهان را به خود اختصاص داد. رتبههای اول تا ســوم، بهترتيب به كشورهای كانادا، استراليا و آلمان اختصاص يافته است. در اين نظرسنجی آمده: تعداد افرادی كه نقش آمريــكا در جهان را تأثيرگذار و مثبت ارزيابی كردهاند، نسبت به نظرسنجی گذشــته به طرز درخور توجهی كاهش يافته اســت. بنا بر اين نظرســنجی، هماكنون تنهــا ۴۰ درصــد از جامعه آماری يادشــده معتقدند آمريكا نفوذ مثبتی در جهان دارد و اين ميزان نســبت به سال گذشته، ۲1 درصد كاهش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.