رفع ممنوعیت تحصیل دانشجويان ايرانی از دستاوردهای برجام است

Shargh - - دیپلماسی -

ایرنا: وزيــر خارجه كشــورمان با تأكيــد بر اينكه امكان حضور جمهوری اسلامی ايران در صحنههای علمــی و بينالمللی وجود دارد، گفت: فعاليت ايران در عرصه علمی خارج از كشــور، باعث میشــود اين كشور با يک اقتدار جديد در جهان حضور فعال داشته باشد. او در نشســتی با عنوان «فرصتهای علمی و فناوری پيشروی كشــور و ديپلماسی علمی» افزود: رفع ممنوعيت تحصيل دانشــجويان ايرانی در برخی رشتههای دانشگاهی در دانشگاههای خارج از كشور در جريان مذاكرات برجام، يكی از دستاوردهای درخور توجه توافق برجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.