طرح ضد ايرانی نماينده سنا

Shargh - - دیپلماسی -

تسنیم: نماينده مجلس سنای آمريكا درصدد است با ارائه طرحی مداخلهجويانه، كارگروهی متشــكل از نمايندگان چند كشــور برای آزادی محكومان امنيتی بازداشتشــده در ايران تشــكيل دهد. يــک نماينده مجلس ســنای آمريكا قصد دارد طرحی را ارائه كند كــه خواســتار آزادی برخی از شــهروندان آمريكايی محكومشــده در دادگاههای ايران است. اين موضوع را پايگاه خبری «واشنگتنفریبيكن» از قول يک منبع در مجلس ســنا گــزارش داده و اضافــه كرده طرح سناتور «تد كروز»، خواستار ايجاد كارگروهی متشكل از نمايندگان چندين كشور با مأموريت تلاش برای آزادی اين محكومان امنيتی از زندانهای ايران خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.