ظريف آزادسازی موصل را تبريک گفت

Shargh - - دیپلماسی -

محمدجواد ظريف، وزير خارجه، در پيامی توييتری آزادســازی موصل را به مردم عــراق تبريک گفت. در پيام تبريک دكتر محمدجواد ظريف به مناسبت آزادی موصل آمده اســت: «آزادسازی موصل را به دولت و مردم شــجاع عراق تبريک میگويــم. وقتی عراقیها دســت در دست هم میدهند، هيچ محدوديتی برای آنچه میتوانند به دست آورند، وجود ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.