زیر آمر ب سوطخارجحهجیکادراییدحل بح ح مراندکاشورخهالیهاشآیهمخلیرجیفارکاس به دمنرطقبه سف حررکرادن

Shargh - - جهان -

بحران کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس پیچیده و کشدار شــده و نه قطر حاضر اســت شــروط عربستان ســعودی، امارات متحده عربی، بحریــن و مصر را برای پایــان محاصره این کشــور بپذیرد و نه این کشــورها از شرط و شروط خود کوتاه میآیند. خلاف اظهارات اولیه دونالــد ترامپ، رئیسجمهــوری ایالاتمتحده در دفاع از عربســتان حالا بهنظر میرسد واشنگتن به این نتیجه رسیده که بنبســت در بحران شرکای اصلیاش تهدید علیه منافع این کشــور در منطقه است. همین حساب و کتابهای دیپلماتیک رکس تیلرســون، وزیر امورخارجه آمریکا را واداشت تا در اولین سفر دیپلماتیک تعیینکننده خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر کند و کویت هم اولین مقصد این سفر چهارروزه است.

وزارت خارجــه آمریکا نیــز در بیانیــهای اعلام کرد تیلرســون از دوشــنبه تــا پنجشــنبه به کویــت، قطر و عربســتان ســعودی ســفر میکند تا در دیدار با رهبران کشــورهای عربی راههای جدید حلوفصل مناقشــات اخیر را مورد بررســی قرار دهد، مناقشــهای که با وجود تلاشهــای کویت برای میانجیگــری همچنان به قوت خود باقیاســت. آنطور که مقامــات ایالاتمتحده روز گذشته اعلام کردند، تیلرســون انتظار ندارد در این سفر به پیشرفت چشمگیری دست یابد بلکه فقط میخواهد راههــای ممکن برای آوردن همه طرفها به میز مذاکره را بررســی کند. هموند، مشاور ارشد تیلرسون با اشاره به رد شروط ۱۳گانه عربستان سعودی و متحدانش از سوی قطر برای پایان بحران و محاصره این کشــور گفت: حالا ما با کویت همکاری خواهیم کرد تا ببینیم آیا میتوانیم استراتژی متفاوتی برای حل بحران بیابیم. هموند که به همراه تیلرسون پیش از سفر به کویت به ترکیه سفر کرده بود، در جمع خبرنگاران اســتانبول گفت: برآوردهکردن این ۱۳ درخواســت، دســتکم بهعنوان یک مجموعه، عملی نبــود. به گفته او بهطور جداگانــه میتوان روی شروط کار کرد. شروط عربستان سعودی، امارات متحده عربــی و بحریــن موارد مختلفی را شــامل میشــد، از بســتن شــبکه خبری الجزیره تا قطع ارتباط با گروههای اسلامی از جمله اخوانالمسلمین، محدودکردن ارتباط با ایران و خروج نیروهــای نظامی ترکیه از قطر. هموند مشــخص نکرد که قطر ممکن است کدام یک از شروط ۱۳گانه عربستان سعودی و متحدانش را بپذیرد اما گفت عربستان ســعودی، بحرین، امارات و مصر هم باید برای رســیدن به توافق امتیازاتی بدهند. او بهطور ضمنی به دستداشــتن همه بازیگران این بحــران در حمایت از تروریست اشــاره کرد و گفت: «این یک خیابان دوطرفه است و هیچ دست پاکی درکار نیست.»

بــه نظــر میرســد درخطربــودن منافــع نظامــی ایالاتمتحــده یکــی از نگرانیهــای اصلی واشــنگتن است. دو کشور از این پنج کشور درگیر، میزبان مهمترین پایگاههــای نظامی آمریــکا در منطقه هســتند: بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالاتمتحده است و قطر میزبان پایگاه هوایی العدید که بزرگترین تأسیسات نظامی ایالاتمتحده در خاورمیانه بهشمار میرود و مرکز عملیاتهای ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا در عراق و سوریه است. همین منافع است که رکس تیلرسون را به منطقه کشانده است، هرچند میانجیگری کویت بهجایی نرسیده و ازهمینرو مشخص نیست آمریکا بتواند کاری از پیش ببرد. کویت در این بحران نقش میانجی را بازی کرده و از یک ســو پیامهای قطر و از سوی دیگر پیامهای عربستان ســعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر را به دو طرف مناقشــه میرساند. آمریکا در این مدت از تلاشهــای کویت در این زمینه حمایت کرده و حدود ۱۰ روز پیش هم مناقشه این کشورهای عربی را «اختلافات خانوادگی» بین کشــورهای حوزه خلیــج فارس خواند، اما به باور ناظران ســفر تیلرسون به منطقه نشاندهنده سطح جدید مداخله ایالاتمتحده است. تیلرسون پس از کویت در روزهای آتی به قطر و عربستان سعودی سفر خواهد کرد تا شــاید بحرانی که نزدیک به یک ماه پیش آغاز شد را حلو فصل کند.

روز پنــج ژوئن ابتدا عربســتان ســعودی و ســپس بحرین اعــلام کردند برای حفاظت از منافع ملی، مبارزه بــا افراطیگری و تروریســم، و دخالت قطر در مســائل داخلی کشورشان رابطه سیاسیشان را با این کشور قطع میکنند. ســاعتی بعد امارات متحده عربی و مصر هم روابط سیاسی خود را با قطر قطع کردند. راههای زمینی و حریم هوایی این کشورها براي قطر مسدود شده است.

تیلرسوندرترکیه

رکس تیلرسون پیش از سفر به کویت به ترکیه سفر کرد و با مقامات ترکیهای از جمله رجب طیب اردوغان، رئیسجمهــوری این کشــور دیدار کرد. تیلرســون ابراز امیدواری کرد حدود شش ســاعت دیدار با اردوغان در ســه موقعیت مختلف بتواند به بهبود رابطه دو کشور منجر شــود. رکس تیلرســون و مولــود چاووشاوغلو، همتای ترکیهایاش هم در یک شــام کاری در استانبول با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند. منابع دیپلماتیک اعلام کردند: وزیران خارجه ترکیه و آمریکا در یک شــام کاری در دفتر نخستوزیری در استانبول درباره بحران سوریه، مبارزه با تروریســم و بحران قطر بــا یکدیگر گفتوگو و تبادل نظر کردند. براســاس گزارشهــا چاووشاوغلو و نیــز رجب طیب اردوغان در مذاکرات خود با تیلرســون بار دیگر بر مخالفت خود با ادامه ارســال ســلاح براي شــبهنظامیان کــرد در چارچوب عملیــات رقه و جنگ علیه داعش تأکید کردند و گفتنــد، ترکیه در واکنش به هرگونه تهدید از جانب این شــبهنظامیان کرد بهویژه در شهر عفرین که شاهد تنشــی بین نیروهای ترکیه است، تردید نخواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.