درخواست مخالفان سوری برای تعمیم آتشبس

Shargh - - جهان -

دور هفتــم مذاکرات صلح ژنو روز گذشــته با حضــور هیئتهــای دولت و مخالفان ســوریه و طرفهای مشــخص آغاز شــد. به گزارش ایسنا، به نقل از ســایت ســیریانیوز، هیئت نظام سوریه با ریاســت «بشــار جعفری»، نماینده ســوریه در سازمان ملل جلسهای را با «استفان دیمیستورا»، فرستاده سازمان ملل به سوریه برگزار کرد. «رمزی عزالدین رمزی»، معاون فرســتاده سازمان ملل به ســوریه اعلام کرد در نشســت ژنو درباره ســوریه درباره چهار موضوع اصلی که در مذاکرات قبلی مطرح شــده بود، گفتوگو خواهد شد؛ این چهار موضوع دولت انتقالی، قانون اساسی، انتخابات و مبارزه با تروریسم است.

این دور از مذاکرات ژنو درحالی برگزار میشود که از یکشــنبه آتشبس در جنوب ســوریه برقرار شــده اســت. در همین راســتا مخالفان ســوری که در مذاکــرات ژنو7 شــرکت میکنند خواهان تعمیم آتشبس برقرارشــده در جنوب سوریه به دیگر مناطق شــدند. «یحیــی العریضی»، یکی از ســخنگوهای هیئت مخالفان سوریه در کنفرانس مطبوعاتی در سوئیس گفت: سوریها میخواهند از قتل و کشــتار رهایی یابنــد. آنچه در جنوب رخ داده باید به دیگر مناطق سوریه تعمیم داده شود.

العریضی گفت: مسئله اصلی درباره آتشبس این اســت که ایران و شبهنظامیانش از حضور در آن اماکن منع شوند. او درباره مذاکرات ژنو گفت: ژنو مکان مهمی اســت و چهبسا صلح و آزادی را برای سوریه رقم بزند.

درهمینحال، رئیسجمهــوری آمریکا در پی آغاز آتشبس ســوریه از ظهر یکشــنبه به وقت محلــی در پیامــی توئیتری گفت، آتشبســی که مورد مذاکــره آمریکا، روســیه و اردن قرار گرفته «به نجات جان انسانها کمک میکند». این اولین همکاری میــان دونالد ترامــپ، رئیسجمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روســیه درباره جنگ داخلی ششســاله سوریه است. اما این ســه کشــور از جمله اردن مشخص نکردهاند چگونه این آتشبس نظارت و اجرائی میشود.

«رکس تیلرســون»، وزیر خارجه آمریکا جمعه گفته بــود، جزئیاتی مثل نقــش نیروهای امنیتی میدانی «بــهزودی» مورد مذاکره قــرار میگیرد. آتشبسها مکررا حین این درگیری مورد مذاکره قرار میگرفت اما تــداوم آن چندان ماندگار نبود. پیشتــر در مي ۲۰۱۶ هــم آمریکا و روســیه یک آتشبس سراسری اعلام کرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.