اقرار پسر ترامپ به دیدارش با وکیل روس

Shargh - - جهان -

پسر بزرگ رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد در سال ۲۰۱۶ پس از تأیید پدرش بهعنوان نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاســتجمهوری این کشور با یک وکیل روســی مرتبط با کرملین دیدار کــرده به این امید که اطلاعــات مهم و مفیدی را بــرای کمپین انتخاباتی پدرش بهدســت آورد. به گــزارش آسوشــیتدپرس، روزنامــه نیویورکتایمز یکشــنبه به نقل از مشــاوران کاخ سفید گزارشی را درباره این دیدار منتشــر کرد و نوشــت: دونالد ترامپجونیور، پســر بــزرگ رئیسجمهور آمریکا پس از آن با شــرکت در این نشست موافقت کرد که به وی وعده داده شده بود اطلاعات مهمی را درباره هیلاری کلینتون، رقیب پدرش در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته دریافت خواهد کرد.

در این نشســت که در برج ترامپ برگزار شــد علاوه بر دونالد ترامپجونیور، جرد کوشنر، داماد و پــل مانافــورت، رئیس وقت کمپیــن انتخاباتی دونالد ترامپ با ناتالیا وسلنیتســکایا، وکیل روسی دیــدار کردند. ماهیت این نشســت بهتازگی برای مقامات دولتی افشــا شده و روز شــنبه به دنبال گــزارش مجزایــی از روزنامــه نیویــورک تایمــز، نمایندگان دونالد ترامپجونیور و کوشنر وقوع آن را تأیید کردند. دونالــد ترامپجونیور در بیانیهای تأیید نکرد که اطلاعاتی که به وی وعده داده شده بود اطلاعاتی مخرب بــرای هیلاری کلینتون بود، اما گفت: یکی از آشنایان از من خواست تا با فردی دیدار کنم که ممکن اســت اطلاعاتــی در اختیار داشته باشد که برای کمپین ترامپ مفید باشد.

او افــزود: پیــش از ایــن دیدار نام فــردی که قرار بود بــا او دیدار کنم به من گفته نشــده بود. در جریان این نشســت این وکیــل روس ادعا کرد اطلاعاتی دارد مبنی بر اینکه افراد مرتبط با روسیه بودجه کمیته ملی حزب دموکراتیک را تأمین و از هیلاری کلینتون حمایت میکنند.

دونالد ترامــپ جونیور در ادامــه گفت: هیچ جزئیات و اطلاعاتی در این زمینه ارائه نشــد. فورا مشــخص شــد که وسلنیتســکایا هیچ اطلاعات ارزشــمند و مهمی در اختیار نــدارد و پدرم نیز از این نشست بیاطلاع بود. او روز شنبه این نشست را یک نشســت «معارفه» کوتــاه توصیف کرد که در جریــان آن درباره برنامه متوقف شــدهای که بــه آمریکاییها اجــازه میدهد کــودکان روس را به سرپرســتی بگیرند، صحبــت کردند. دونالد ترامپجونیــور خــلاف کوشــنر هیچ پســتی در دولــت ترامپ ندارد و ملزم نیســت تــا ارتباطات خارجیاش را افشا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.