دردسر جدید براي رئیس سابق «افبیآی»

Shargh - - جهان -

یک پایــگاه اینترنتــی آمریکایی فاش کــرد، اکثر یادداشــتهایی که از ســوی جیمز کومــی، رئیس ســابق پلیس افبــیآی آمریــکا، دربــاره جزئیات مکالمههایش با دونالد ترامپ نوشــته شده، حاوی اعتبــارات محرمانــه بودهاند. به گزارش ایســنا، به نقــل از روزنامه دیلیمیل، پایــگاه آمریکایی هیل در گزارشــی این مســئله را به نقــل از مقامهای مطلع به این اســناد فاش کــرد. در صورتی کــه این گفته مقامها درســت باشد، معنای آن این است که جیمز کومی پروتکلهای فدرال درمورد مدیریت اطلاعات محرمانه را نقض کرده اســت. براساس این گزارش، کومــی هفت یادداشــت دربــاره گفتوگوهایش با ترامپ نوشــته که چهار مورد آنهــا حاوی اطلاعات محرمانه ارزیابی شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.