بازگشت اوباما به سیاست

Shargh - - جهان -

رئیسجمهــور ســابق آمریــکا قرار اســت با برعهدهگرفتن رهبری یک کمیته به مســیر اصلی سیاســت بازگردد و بــه دموکراتهــا کمک کند تا با تغییــر حــدود حوزههــای انتخاباتی، حزب جمهوریخــواه را به چالش بکشــند. به گزارش ایســنا، به نوشته روزنامه اکســپرس، باراک اوباما، رئیسجمهور ســابق آمریــکا، از قــدرت و نفوذ خــود بــرای حمایت از یــک کمیتــه دموکراتیک اســتفاده خواهــد کرد کــه قصــد دارد از طریق تنظیم شکایتنامه، تقســیمبندی «غیرمنصفانه» حوزههای انتخاباتی را به چالش بکشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.