انتشار سندي مهم درباره البغدادی

Shargh - - جهان -

نیروهــای امنیتــی در زمــان یورش بــه یکی از مقرهای گروه تروریســتی داعش در موصل ســندی را پیدا کردند که آن انتشــار خبر کشتهشــدن ابوبکر بغدادی، ســرکرده ایــن گروه تروریســتی، را ممنوع کرده اســت. منابع خاطرنشان کردند که در این سند آمده است، «دولت اسلامی» باقی میماند، حتی اگر بغدادی کشته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.