آغاز بزرگترین رزمایش ناتو در دریای سیاه

Shargh - - جهان -

نیروهای ارتش آمریکا و کشــورهای عضو ائتلاف نظامی ناتو از امــروز یکی از بزرگترین رزمایشهای خود تحت عنوان رزمایش «نگهبان شمشــیر» را در دریای سیاه آغاز خواهند کرد. فرماندهان چند واحد ارتــش آمریکا در این رزمایش که بزرگترین رزمایش از مجمــوع ۱8 رزمایش درنظرگرفتهشــده از جانب آمریکا در نزدیکی اراضی روســیه اســت، شــرکت خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.