سفر بارزانی به بروکسل

Shargh - - جهان -

مشــاور رئیس اقلیم کردســتان عراق اعلام کرد که اولین گامها برای برگزاری همهپرســی «استقلال کردســتان» در موعد خودش برداشــته شده است. کفاح محمود تصریح کرد که مســعود بارزانی بنا بر دعوتی رســمی، در هفته جاری مذاکراتی با اتحادیه اروپا در بروکسل خواهد داشت تا مسئله همهپرسی و الزامــات و ابعاد و زمــان آن را بررســی کند و به تشــریح این امر بپردازد که اقلیم کردستان موضعی دموکرات و متمدنانه در پیش گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.