گوانتانامو دوباره پر میشود

Shargh - - جهان -

مقامهای دولت ترامپ به قصدشان برای پرکردن مجدد زندان گوانتانامو در خلیج کوبا با «افراد ناباب » اشــاره کردند. به گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامه ایندیپندنــت، طبق اعلام وزارت دادگســتری آمریکا، جف سشــنز، دادســتان کل آمریکا و معــاون او، راد روزنســتاین، بههمراه دن کوتــز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، اخیرا از گوآنتانامــو بازدید به عمل آوردهاند تا «اطلاعــات بهروزی دربــاره عملیاتهای کنونی» دریافت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.