حال و روز دموکراسی

Shargh - - انديشه - بدیو، آگامبن، رانسیر و دیگران ترجمه: مجتبی گلمحمدی ناشر: چشمه چاپ اول: 1396 قیمت: 15000 تومان

دموکراسی بازگردد: «قدرت مردمان بر حیات خودشان». (ص33)

جستار سوم پاسخ دنیل بنسعید، متفکر و رهبر جنبش تروتسکیست فرانسه، است. او عنوان پاســخاش «ننگ همیشگی» را معادلی برای دموکراســی میداند. بنسعید در بخش اول پاســخهایش را با تاریخ معاصر آغاز میکند: توسعه پس از جنگ جهانی دوم، گولاگ شوروی، کامبوج و آنچه آغاز ارتجاع نولیبرال مینامد. در بخش دوم به شــبح «دموکراســی واقعی» میپــردازد و از پیامدهای نامعین دموکراســی میگوید. جستار مربوط به بنسعید کمی طولانیتر از بخشهای دیگر کتاب اســت. او پرسش درباره «ســکولار کردن دموکراسی» را مطرح میکند و مینویســد: «دموکراسی خودش نیســت مگر آنکه درست تا پایان ننگین باشــد». (ص74( وندی براون، نظریهپرداز سیاســی، در جســتار بعدی به کنایه عنوان «حالا ما همگی دموکرات هســتیم» را برای نوشــتهاش انتخاب کرده و مطلباش را بــا جمله معترضهای از انتخاب اوباما آغاز کرده اســت: «بازگشــتت مبارک دموکراســی!». او دموکراســی را بهســان دال تهی میداند و معتقد است همهگیری کنونی دموکراســی به گشــودگی و حتی تهیبودگی معنــا و رویه آن وابسته است. جســتار بعدی به ژانلوک نانسی اختصاص دارد. پاسخ او به پرســش کتاب هم بله اســت و هم خیر: «نه، کاملاً بیمعناست؛ زیرا دیگر نامیدن خود هیچجور دیگری ممکن نیست و بله، البته؛ چون به هر جا بنگریم، برابری و عدالت و آزادی در معرض تهدید از ســوی پلوتوکراســیها و تکنوکراسیها و مافیوکراســیها هستند». (ص96) جســتار بعدی مصاحبه اریک آزان با ژاک رانسیر است: «دموکراسیها علیه دموکراســی». در نظر رانســیر دموکراســی را نه میتوان به یک شــکل از حکومت و نه به یک شــیوه زندگی اجتماعی فروکاســت. او معتقد است «دموکراسی نشــانگر چیزهایی متفاوت و متضاد است». )ص122( جستار بعدی به کریستین راس اختصاص دارد که او را بیشتر برای کارش روی ادبیات و فرهنگ فرانســوی قرون نوزدهم و بیســتم میشناسند. او در پاسخاش با عنوان «حراج دموکراسی» نشان میدهد «دموکراســی یک شکل حکومت نیست و دغدغه تعداد نیز ندارد – نه دلمشغول یک اکثریت ستمگرانه است و نه یک اقلیت از آشوبگران». )ص139( او دموکراسی را به منزله «توان انجام کارها» تعریف میکند و در نظرش از قانون تعداد آزاد اســت. ازاینرو، تأکید دارد دموکراسی بهمنزله قدرت هرکس برای درگیرکردن خودش با امور همگانی است و به نام دیگری برای ویژگی خود سیاســت بدل میشــود. جستار آخر کتاب نیز به اســلاوی ژیژک اختصاص دارد. او در پاســخاش با عنوان «از دموکراسی تا خشونت الاهی» میکوشــد ایدئولوژی را یک میدان نبــرد توصیف کنــد. او بحث خود را با پرداختن بــه مارتین لوتر کینگ آغــاز میکند. در ادامــه طبق انتظار پای لکان را هــم به بحث درباره مفهوم سیاسی دموکراسی میکشــد و با بنبستهای دموکراسی، به جدال مدافعان آن میرود. از برابری نژادی، انتخابات، توسعهیافتگی، اقتدارگرایی، محدودیت دموکراســی، جهانیشــدن، ازخودبیگانگی، بنیادگرایی و... میگوید و در نهایت با تشریح جملهای از رزا لوکزامبورگ بحث خود را به پایان میبرد: «دیکتاتوری عبارت اســت از راهی که در آن دموکراسی به کار برده میشود و نه نابودی آن». (ص185)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.