پنج قاره

Shargh - - حوادث -

مهار آتش در ساختمان «لاک مارکت» در شمال لندن بیبیسی:

منابع انگلیســی گزارش دادند مرکزخرید «لاک مارکت» در منطقه «کمدن» واقع در شمال لندن، بامداد روز گذشته طعمه شعلههای آتش شد؛ اما هماکنون مهار شده است. اداره آتشنشانی لندن اعلام کرد 7۰ آتشنشان و 1۰ خودروی آتشنشانی برای اطفای حریق به محل اعزام شده است. این اداره عنوان کرد آتشسوزی ساعت سه صبح دوشنبه مهار شــده است؛ اما آتشنشانان همچنان سرگرم تلاش برای فرونشاندن کامل آتش هستند. بر اســاس گزارشهای منتشرشده، پلیس لندن خیابانهای اطراف را بسته است. یک سخنگوی پلیس گفت: زمانی که مأموران پلیس به محل حادثه رســیدند، آتشنشــانان حضور داشــتند. «جان ربی»، یک شاهد عینی، میگوید: «من در حال عبور از این منطقه بودم که آتشسوزی رخ داد. بــا پلیس تمــاس گرفتیم تا خیابانها را ببندد. شــعلههای آتش در آســمان زبانه میکشــید و بهسرعت در حال گســترش بود. مردم نگاه میکردند و نگران بودند که ســاختمانهای اطراف منفجر شود». خدمات آمبولانــس لندن میگوید تیم واکنش به حــوادث خطرناک خود را اعزام کرده؛ اما تاکنون تلفاتی گزارش نشــده است. علت این آتشسوزی تاکنون گزارش نشده است.

سیل چین 83 کشته و ناپدید داشت ایرنا:

جاریشــدن ســیل در نقاط مختلف چین که از دو هفته پیش بر شدت آن افزوده شده، تاکنون باعث کشته و ناپدیدشدن ۸3 نفر شده است. ســازمان هواشناســی چین، روز دوشــنبه و در تازهترین بیانیه خود درباره ادامه بارشها و جاریشدن سیلاب هشدار داده است. که بیشتر مربوط به نواحی جنوبی و شــرقی است که در فصل تابستان شاهد بارش بارانهای موســمی سنگینی هستند. آمارها نشان میدهد بیشترین تلفات مربوط به اســتان «خونن» در جنوب و مرکز چین بوده اســت. تلفات و خسارتهای وارده که چشمگیر گزارش شده، باعث شده است انتقادهای مردمی علیه دولت نیز در این اســتان افزایش یابــد. تلویزیون مرکزی چین گزارش داده اســت که دستکم زندگی 12 میلیون نفر در این استان بر اثر سیل و بارش سنگین مختل شده است. نزدیک به نیم میلیون نفر به کمکهای فوری در این استان نیاز دارند و یکمیلیونو 6۰۰ هزار نفر نیز منازل مسکونی خود را به قصد مکانهای امن تخلیه کردهاند. نزدیک به 4۰۰ هزار واحد مسکونی در ســیل یا به طور کامل ویران شده یا خسارات سنگینی به آنها وارد آمده اســت. بخش زیادی از تلفات سیل در این اســتان، به دلیل بارش باران و رانش زمین رخ داده که تاکنون 2۸ نفر را مدفون کرده است.

پسلرزه 5.4ریشتری فیلیپین را لرزاند پنــا:

آژانس زلزلهنــگاری فیلیپین اعلام کرد قویتریــن پسلرزه زلزله 6.5ریشتری هفته گذشته، صبح دوشــنبه به قدرت 5.4 درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریشــتر(، اســتان لیته این کشــور را لرزاند. زلزله 6.5 درجه ریشــتری روز پنجشــنبه گذشته فیلیپین، دســتکم دو کشته، چهار مفقود و بیش از صد مصدوم برجای گذاشــت و خســاراتی به شبکه برق و ســاختمانهای بخشهایی از فیلیپین وارد شــد. مؤسسه زلزلهشناسی و آتشفشــان این کشــور اعلام کرد پسلرزهای به بزرگی 5.4 ریشتر ساعت 9:41 به وقت محلی در 15کیلومتری شــرق شــهر «اورموک» و در اعماق شش کیلومتری زمین رخ داد.

قطع برق 140 هزار خانه در لسآنجلس آمریکا رویترز:

حادثه آتشسوزی در نیروگاه برق در لسآنجلس آمریکا، باعث قطع برق 14۰ هزار خانه شــد. این حادثه پس از آن رخ داد که دمای هوا افزایش پیدا کرده بود. این حادثه که در منطقه «ســن فراندو ولی» ایالت کالیفرنیــای آمریــکا رخ داد، موجب قطعی برق بیــش از 14۰ هزار منزل مسکونی و مصرفکنندگان تجاری شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.