محاکمه باند سارقانی با سرقتهای ميليونی

Shargh - - حوادث -

شــرق:

ســارقانی که با شناســایی خانههای خالی از شــهروندان تهرانی سرقت میکردند، در حالی پای میز محاکمه رفتند که دادستان درخواست اجرای حد کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، براساس محتویات این پرونده که در شــعبه هشــتم دادگاه کیفری اســتان رسیدگی شــد، متهمان با شناســایی خانههایی که صاحبانشان نبودنــد، وارد خانه شــده و اشــیای قیمتــی آنها را به سرقت میبردند. براساس اعترافات رئیس باند سارقان، آنها از هــر خانه بین 7۰ تا صد میلیون تومان ســرقت میکردهاند. در ابتدای جلســه رســیدگی به این پرونده نماینده دادســتان در جایگاه حاضر شــد و ضمن بیان جزئیات پرونــده گفت: با توجه به جرائمی که متهمان انجام دادهاند، درخواســت اجرای حد برای سه متهم ردیف اول را دارم.

ســپس 1۰ شاکی پرونده در جایگاه قرار گرفتند. آنها جزئیات سرقتهایی را که از منزلشان انجام گرفته بود، توضیح دادند؛ اما گفتند درخواست اجرای حد ندارند.

یکی از شاکیان گفت: من کلکسیونر هستم و ساعت جمعآوری میکنم. ســاعتهایی در خانه داشــتم که بسیاربســیار قدیمی بودند و خیلی ارزش داشــتند. یک شــب در خانه نبــودم. روز بعد که آمــدم، دیدم همه ساعتها به ســرقت رفته است. این ساعتها هرکدام چند میلیون تومان ارزش داشت و آنچه از خانه من به سرقت رفته است، میلیاردها تومان بوده است.

بعد از گفتههای شاکیان، رئیس باند بهعنوان متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شــد. او گفت: من در چند سرقت بودم و در همه سرقتها نبودم. شیوه ما این بود که در شهر پرســه میزدیم و خانههایی را که اطمینان داشــتیم صاحبانش نیستند، شناسایی میکردیم. بیشتر این خانهها بالای شــهر تهران بود و ما میتوانستیم از هر خانه حدود 7۰ تا صــد میلیون تومان جنس بیرون بیاوریم. وی درباره نحوه دســتگیری و شناســایی باند گفت: یک شــب بعد از ســرقت، وقتی کــه اجناس را بار وانت کــرده بودیم، مأموران ایستبازرســی جلوی مــا را گرفتند. آنها به گفتههای ما مشــکوک شــدند و بازداشــتمان کردند. اینطور شد که همگی شناسایی و دستگیر شدیم.

بعــد از گفتههای ایــن متهم دیگر متهمــان نیز در جایــگاه حاضر شــدند و از خود دفاع کردنــد. با پایان جلسه رســیدگی هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.