پرونده سارقان پولهای بانک پاسارگاد در دادگاه

Shargh - - حوادث -

شرق: ســارقان مســلحی که با همــکاری دو کارمند حراســت، از خودرو حمل پول سرقت کرده بودند، با صدور کیفرخواست پای میز محاکمه میروند.

اول اسفند سال گذشــته به یک دستگاه خودروی حمل پول متعلق به بانک پاسارگاد در اتوبان حقانی دستبرد زده شد.

چهار ســارق با ایجــاد راهبندان صــوری، راننده خــودرو را غافلگیر کردند و پولهــای داخل خودرو را دزدیدند. پس از آن دســتگیری ســارقان در دستور کار مأمــوران اداره یکم پلیس آگاهــی قرار گرفت و بررسیها دراینباره آغاز شد.

رئیس پلیس تهران، یازدهم اســفند سال گذشته پــس از اعلام خبر دســتگیری این مجرمــان، اقدام آنهــا را بســیار زیرکانه دانســته بود، چون ســارقان میکوشــیدند ردِ پایی از خود به جــای نگذارند، به گفته او: محل ســرقت نقطه کور دوربینهای سطح شــهر بود؛ بنابراین تصویری از وقوع آن ثبت نشــده است.

با وجود این کارآگاهان پلیس دو نفر از ســارقان را شناسایی کردند و در ادامه بررسیها درمجموع شش نفر را که در این سرقت دخیل بودند، شناسایی کردند.

با توجه به شــواهد بهدســتآمده، دو نفر طراح و عامــل اصلی و چهار نفــر کمککننده و مجری این سرقت بودند.

درنهایت مشــخص شــد چهار نفــر از آنها پس از وقوع ســرقت به شــمال شــرق، مرکز و شمال و غرب کشــور رفتهاند، ازاینرو همــه آنها در عملیات هماهنگی دستگیر شدند و مشخص شد قصد ادامه اقدامات مجرمانه خود را داشتهاند.

در بین این شــش نفر، دو عامل اصلی سرقت از کارمندان بخش حراست بودند که به شرکتی خارج از بانک پاسارگاد ســپرده شده بود و چهار نفر عامل اصلی اجرای این ســرقت، سابقه سرقت و زورگیری دارند و برای انجام این ســرقت از دو دســتگاه پراید مسروقه استفاده کرده بودند.

پرونده این متهمان پس از دســتگیری در شعبه چهارم دادســرای ناحیه 34 رسیدگی شد و بازپرس رسمی با انجام تحقیقاتی درباره ابعاد مختلف جرم ایــن افراد درنهایت از صدور قــرار مجرمیت آنها به اتهام سرقت مســلحانه خبر داد و گفت به احتمال زیاد با صدور کیفرخواست به دادگاه معرفی خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.