نوجوان بزهکار به یکسال حرفهآموزی محکوم شد

Shargh - - حوادث -

میــزان:

رئیس کل دادگســتری گلســتان گفت: براســاس حکم قاضــی احمدی، نوجوانــي بزهکار موظف اســت در مدت یکســال تحتنظارت اداره فنی و حرفهای شهرستان کلاله، یک حرفه متناسب با علاقه و استعداد خود را بیاموزد. هادی هاشمیان از ایــن حکم جالــب یک قاضی کلالــهای برای یک نوجــوان بزهــکار خبر داد و گفت: ایــن فرد موظف اســت در مدت یک ســال تحتنظــارت اداره فنی و حرفــهای شهرســتان کلاله، یک حرفه متناســب بــا علاقه و اســتعداد خــود را بیامــوزد. وی افزود: همچنین این نوجوان بایــد در یک دوره مهارتهای اساســی زندگی با تأکید بر یادگیــری مبانی اخلاقی، تربیتی و آموزههای دینی زیر نظر بهزیستی یا سازمان تبلیغات اســلامی به مدت 1۰ جلســه شرکت کند و گواهی این دورهها را به قاضی اجرای احکام کیفری دادســرای کلاله ارائه کند. این مقــام قضائی اضافه کرد: اگــر این نوجــوان در مــدت محکومیت خود، مرتکب جرم عمدی شــود، دادگاه حکــم تعلیق را لغو میکند. هاشمیان با بیان اینکه قضات گلستانی در صــدور آرای جایگزین حبس در کشــور پیشــگام هســتند، گفت: از قضاتی کــه از ظرفیتهای قانون برای اعمال مجازاتهای جایگزین متناســب با سن و نوع جرم افراد استفاده میکنند، قدردانی میشود. هادی هاشمیان با بیان اینکه ما در دادگستری استان به دنبال شناســایی و معرفی توانمندیهای قضائی استان هســتیم، افزود: در این راســتا جشنواره آرای قضائــی با محــور مجازاتهــای جایگزین حبس و کاهش جمعیت زندانیان در اســتان برگزار شــده و آرای ارسالی به دبیرخانه جشنواره نیز پس از داوری، معرفی میشوند. به گفته هاشــمیان، این جشنواره بستر مناسبی برای استفاده از تجربیات قضات استان و کســب اطلاع از نوآوریهــای آرای قضائی در این زمینه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.