تأیید حکم اعدام یک شرور کرمان

Shargh - - حوادث -

میزان: احمــد قربانــی، رئیــس دادگاه انقلاب شهرســتان کرمان از تأیید حکم اعدام آریا جاویدان، یکی از اشرار مسلح و خطرناک جنوب استان کرمان، در دیوان عالی کشــور خبر داد. وی اظهار کرد: حکم نهایی بــه متهم و وکیل وی ابــلاغ و جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ارسال شده است.

رئیــس دادگاه انقــلاب شهرســتان کرمان اعلام کرد: شــرور آریا جاویدان به اتهــام محاربه از طریق سردستگی گروه مســلحانه جهت برهمزدن امنیت عمومی، ایجاد رعب و وحشــت، قتل عمدی، سرقت مسلحانه، راهزنی، آدمربایی مسلحانه در این دادگاه مــورد محاکمه قرار گرفت و به اعدام محکوم شــد و حکم صــادره پس از اجرای تشــریفات قانونی در دیوان عالی کشــور مورد تأیید قرار گرفت. وی افزود: آریا جاویدان با تشکیل باندی از افراد مختلف مسلح به ســلاح گرم به ایجاد رعب و وحشت بین مردم در جنوب استان کرمان، آدمربایی و سرقتهای مقرون به آزار و مســلحانه اقدام میکرده اســت و پس از ربــودن افراد آنها را در منطقه کوهشــاه نگهداری و از خانوادههای ایشان اخاذی میکرده است. قربانی خاطرنشــان کرد: نامبــرده چندین فقــره آدمربایی مسلحانه، قتل عمد، سرقت مسلحانه و... در پرونده خود دارد که از ســوی سربازان گمنام امام زمان )ع( دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد و در این دادگاه مــورد محاکمه قرار گرفــت و به اکثــر جرائم خود اقرار صریح داشــته است. این مقام قضائی در ادامه خاطرنشــان کرد: متهم به اتهــام محاربه به اعدام محکوم شــد و حکم مذکور مورد تأیید دیوان عالی کشــور قرار گرفت و بعد از ابلاغ بــه وی و وکیلش پرونده به اجرای احکام دادســرای عمومی و انقلاب کرمان ارسال شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.