علت فوت شرور معروف به شاه مازندران اعلام شد

Shargh - - حوادث -

میزان:

مدیرکل پزشــکی قانونی استان مازندران علت فوت محمود طالبی، شــرور معروف به شــاه مازندران را اعلام کرد. علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی اســتان مازندران علت فوت شــرور معروف به شــاه مازندران را بیماری قلبی و عوارض ناشــی از آن عنــوان کرد. این فرد اوایل بهمنماه ســال 94 در پی انتشــار فیلمی ویدیوئــی ضمن ربودن یکی از اوباش منطقه گتاب ســبب ایجاد رعب و وحشــت بین مردم شــده بود که بــه اتهام محاربه و فســاد فــیالارض تحت تعقیب قضائی قــرار گرفت. او که به ســبب مرتکبشدن جرائم مختلف و آزار و اذیت مردم خود را شــاه منطقه معرفــی میکرد، پس از انتشــار این کلیپ متواری شد. این فرد با ربودن یکی از اوبــاش منطقه جویبار با زدن قمــه به وی اقدام به قدرتنمایی و با انتشــار فیلم آن موجب ناامنی و ایجاد رعب و وحشــت در منطقه شد پس از انتشار این کلیپ دادســتانی بلافاصله وارد عمل و دســتور جلــب و ورود به مخفیــگاه این فرد صادر شــد. با تلاش شبانهروزی مأموران نیروی انتظامی و دستگاه قضائی اســتان مازنــدران این فــرد در 12 بهمنماه 94 ســاعت ســه صبح در یکی از روستاهای بابل در مخفیگاهش دســتگیر شــد. در 11 اردیبهشــتماه ســال جاری، شرور معروف به شــاه مازندران به 16 سال حبس محکوم شــد و 25 اردیبهشت دادستان عمومی و انقلاب مرکز اســتان مازندران درگذشــت محکوم علیه محمود طالبی را تأیید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.